Thông tư về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____________

Số : 107 /TT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  18 tháng  3  năm 2019

 

THÔNG TƯ
V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019

Kính gởi: – BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN
                – BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 021/NQ-HĐTS ngày 11/01/2019 Hội nghị kỳ 3 Khóa VIII Trung ương GHPGVN;

Để công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019; Khóa An cư Kiết hạ PL. 2563 được tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội như sau:

A. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc:

+ Thời gian Hội nghị sinh hoạt Giáo hội tại phía Bắc do Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tổ chức, sẽ có thông báo sau.

B. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam:

Thời gian: 02 ngày, ngày 16, 17 tháng 4 năm 2019 (12, 13/3/Kỷ Hợi).

Địa điểm: Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 350 đại biểu

a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:

Ban, Viện Trung ương Giáo hội: 05 đại biểu/Ban, Viện

Phân ban Ni giới Trung ương: 10 đại biểu.

b. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam:

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố: (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự, Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin Truyền thông): 08 đại biểu.

Nội dung sinh hoạt:

a. Ban Thư ký báo cáo một số công tác Phật sự trọng tâm Quý I năm 2019 và công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019;

b. Ban Tăng sự Trung ương triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, Tự viện; Tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2563;

c. Triển khai công tác Truyền thông Phật đản Vesak 2019;

d. Báo cáo sơ kết công tác Giao ban của Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN;

e. Triển khai Quy chế Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh/thành và cấp quận/huyện.

Phương thức thực hiện:

Quý Ban gởi danh sách các thành viên tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

Thời gian gửi danh sách chậm nhất là ngày 30/3/2019

Email: [email protected]

Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019 được thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban thực hiện tốt nội dung Thông tư này.
Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận :
– Như trên
– BTGCP, Vụ PG “để b/c”
– BTG/SNV các tỉnh, thành “để biết”
– Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *