Thông tư: Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội năm 2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Số : 289 /TT/HĐTS

——————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2018

THÔNG TƯ

Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội năm 2018

 

Kính gởi: – Ban, Viện Trung ương GHPGVN

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố (phía Nam)

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ.HĐTS ngày 17/7/2018 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

Để các Phật sự của Giáo hội được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác triển khai Hiến chương Giáo hội; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Hướng dẫn công tác Hành chánh Giáo hội và một số công tác trọng tâm khác, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội dành cho các tỉnh, thành phía Nam.

Thời gian: Ngày 10, 11, 12 tháng 9 năm 2018 (Mùng 01, 02, 03/8/Mậu Tuất).

Khai mạc Hội nghị: 08giờ00 ngày 10/9/2018.

Bế mạc Hội nghị: 11giờ00 ngày 12/9/2018.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 350 đại biểu

a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:

Mỗi Ban, Viện Trung ương: 05 đại biểu

Phân ban Ni giới Trung ương: 08 đại biểu.

b. Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phía Nam:

Mỗi Ban Trị sự 08 đại biểu (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký BTS, Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Thông tin Truyền thông).

Nội dung sinh hoạt:

Báo cáo tóm tắt công tác 09 tháng đầu năm 2018; Triển khai Hiến chương GHPGVN; Triển khai Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện.

Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai các qui định của Pháp luật; Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Ban Tăng sự Trung ương triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, Tự viện.

Hướng dẫn công tác Hành chánh Giáo hội; Công tác soạn thảo văn bản.

Hướng dẫn công tác truyền thông Phật giáo v.v…

Phương thức thực hiện:

Quý Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự (các tỉnh thành phía Nam) gởi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 03/9/2018 (gửi qua Email: [email protected])

Danh sách ghi rõ:

STT Pháp danh Chức vụ ĐT liên lạc
1. HT. Thích … UV. HĐTS, Trưởng BTS ….
2. TT. Thích… Phó Trưởng ban TT BTS
3. ĐĐ. Thích … Chánh Thư ký BTS
4.

Để Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2018 được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban triển khai thực hiện nội dung Thông tư này.

Trân trọng./.

Nơi nhận :
– Như trên
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) các tỉnh, thành
“để biết”
– Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *