THÔNG BÁO: Treo cờ và biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

——————

Số: 304/TB/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Treo cờ và biểu ngữ chào mừng

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2017 – 2022

_________________________________________________

 

Kính gửi:    Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

các Tỉnh, Thành phố

– Căn cứ Nghị quyết số 500/NQ.HĐTS ngày 31/12/2016 Hội nghị kỳ V khóa VII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Căn cứ công văn số 1025/BTG-CP ngày 08/09/2017 của Ban Tôn gáo Chính phủ, V/v cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII, NK (2017 – 2022) từ ngày 19 – 22/11/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Để chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc Lần thứ VIII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các Tỉnh, Thành phố treo cờ và biểu ngữ tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh, Thành phố và Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh theo nội dung:

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017 – 2022)

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 Ngày 19 – 22 tháng 11 năm 2017

Kính đề nghị Quý Ban thực hiện có hiệu quả nội dung tinh thần thông báo này.

Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên “để thực hiện”;

– UBND, SNV/BTG, UBMTTQ Tỉnh,

Thành phố “được biết ”;

– Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *