Thông báo tạm hoãn Hội thảo Nghi lễ Phật giáo lần thứ III năm 2020

Ngày đăng: 17/09/2020
Đăng bởi: Tích Trí

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG
Số: 008/TB-BNLTW
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v tạm hoãn Hội thảo Nghi lễ Phật giáo lần thứ III năm 2020

Kính gửi: – Thành viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN
– Ban Nghi lễ Phật giáo các tỉnh, thành

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn số 173/HĐTS-VP1 ngày 30/7/2020, V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ công văn số 359/BTG-NV2 ngày 14/9/2020 của Sở Nội vụ Tp. Hải Phòng, V/v dừng không tổ chức Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ III tại thành phố Hải Phòng, do đó Hội thảo chuyên đề Nghi Lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ III năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 24, 25/10/2020 (08 & 09/9/Canh Tý) tại Tp. Hải Phòng sẽ được tạm hoãn.

Tuy nhiên, Ban Nghi lễ Trung ương vẫn tiếp tục nhận bài tham luận cùa Quý chư Tôn đức và các nhà nghiên cứu về Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo (gửi qua email: [email protected]); tiếp tục nhận các hình ảnh hoạt động về Nghi lễ của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành để triển lãm khi Hội thảo được tổ chức.

Hội thảo chuyên đề Nghi Lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ III năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp.

Trân trọng kính thông báo!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Thường trực HĐTS “để b/c”;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
“để biết”
– Lưu

TM. BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
TRƯỞNG BAN

 

 

Hòa thượng Thích Huệ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *