Quyết định thành lập Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên Nhiệm kỳ VII (2017 – 2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

—————–

Số : 051/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công cử Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên

Nhiệm kỳ VII (2017 – 2022)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

–   Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

–   Căn cứ biên bản số 017/BB.HĐTS ngày 10/01/2018 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

–   Căn cứ công văn số 489/UBND-KGVX ngày 26/01/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công cử Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 22 thành viên do Hòa thượng Thích Đồng Tiến đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên (có thời hạn). (theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Hòa thượng Thích Đồng Tiến cùng các thành viên Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên có trách nhiệm điều hành tất cả mọi hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Phú Yên theo Hiến chương GHPGVN và tiến hành công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

– Như điều 2 “để thực hiện”

– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”

– Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận,

   UBMTTQ, BTG, CA tỉnh Phú Yên “để biết”                     

– Lưu VP1 – VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

———————————————–

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

                         

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ LÂM THỜI

GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ VII (2017 – 2022)

STT

CHỨC DANH PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.       Trưởng ban (có thời hạn) HT. Thích Đồng Tiến Thị xã Sông Cầu
2.       Phó Trưởng ban

(Xử lý Thường vụ)

ĐĐ. Thích Nguyên Minh Huyện Đông Hòa
3.       Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Chúc Phát Huyện Tuy An
4.       Phó Trưởng ban HT. Thích Giác Thuận Tp. Tuy Hòa
5.       Phó Trưởng ban TT. Thích Thông Hòa Tp. Tuy Hòa
6.       Phó Thư ký ĐĐ. Thích Chúc Pháp Tp. Tuy Hòa
7.       Ủy viên TT. Thích Quảng Giải Huyện Tuy An
8.       Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Nhã Huyện Tây Hòa
9.       Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Tế Tp. Tuy Hòa
10.   Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Giáo Tp. Tuy Hòa
11.   Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Huy Huyện Phú Hòa
12.   Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Hội Huyện Tây Hòa
13.   Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Tân Huyện Sơn Hòa
14.   Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Tín Huyện Sông Hinh
15.   Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Hòa Thị xã Sông Cầu
16.   Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Thứ Huyện Đồng Xuân
17.   Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Phục Huyện Phú Hòa
18.   Trưởng Phân ban Ni giới Sư cô TN Diệu Thông Tp. Tuy Hòa
19.   Ủy viên Sư cô TN Quảng Toàn Tp. Tuy Hòa
20.   Ủy viên Sư cô TN Tâm Thanh Tp. Tuy Hòa
21.   Ủy viên Sư cô TN Nguyên Dung Huyện Phú Hòa
22.   Ủy viên Cư sĩ Quảng Duyên

(Đoàn Phước Thuận)

Tp. Tuy Hòa

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *