Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Thường trực HĐTS Kỳ 6 – Khóa VIII (2017 – 2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————–

Số: 299/GM-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

 GIẤY MỜI
Tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự
Kỳ 6 – Khóa VIII (2017 – 2022)
———————

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trân trọng kính mời:

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tham dự Hội nghị trực tuyến Kỳ 6, Khóa VIII (2017 – 2022) Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

– Thời gian: ngày 30/12/2021 (ngày 27/11/Tân Sửu)

– Địa điểm:
   + Chư tôn đức Ban Thường trực khu vực phía Bắc tham dự họp trực tiếp tại phòng họp HĐTS, Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN, Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

   + Chư tôn đức Ban Thường trực khu vực phía Nam tham dự họp trực tiếp (hoặc kết nối trực tuyến) tại phòng họp HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

– Nội dung:
     + Chương trình nghị sự của Hội nghị Kỳ 6, Khóa VIII Hội  đồng Trị sự GHPGVN.

     + Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021 của GHPGVN.
     + Thảo luận, thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Giáo hội và một số công tác Phật sự khác.
     + Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện. Thảo luận về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.
     + Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm.

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, kính mong Quý vị quang lâm tham dự đông đủ để Hội nghị đạt kết quả viên mãn.

        Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

 

——————————————–

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————–

Số: 300/GM-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

 GIẤY MỜI
Tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự
Kỳ 6 – Khóa VIII (2017 – 2022)
———————

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trân trọng kính mời:

Đại biểu Chư tôn đức Tăng Ni và Quý Cư sĩ Phật tử

Tham dự Hội nghị thường niên Kỳ 6, Khóa VIII (2017 – 2022) Hội đồng Trị sự GHPGVN bằng hình thức trực tuyến.

– Thời gian: Ngày 31/12/2021 (ngày 28/11/Tân Sửu).

– Thành phần:
+ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

+ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
+ Ủy viên và Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN;
+ Đại biểu các Ban, Viện Trung ương GHPGVN (10 vị);
+ Đại biểu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (10 vị).                                       

– Địa điểm:

1. Đối với Chư tôn đức thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng Minh GHPGVN và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN:

     + Chư tôn đức Ban Thường trực khu vực phía Bắc tham dự họp trực tiếp tại phòng họp HĐTS, Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN, Chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

     + Chư tôn đức Ban Thường trực khu vực phía Nam tham dự họp trực tiếp (hoặc kết nối trực tuyến) tại phòng họp HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Đối với Chư tôn đức Tăng Ni, Quý Cư sĩ Phật tử thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN tham dự trực tuyến tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.

3. Đại biểu các Ban, Viện Trung ương và Đại biểu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN ở đơn vị tỉnh, thành phố nào thì tham dự tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN của tỉnh, thành phố đó.

– Nội dung:
     + Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021 của GHPGVN.

     + Thảo luận, thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Giáo hội.
     + Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện.
     + Thảo luận về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.
     + Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm.
     + Một số Phật sự quan trọng khác.

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, kính mong Quý vị quang lâm tham dự đông đủ, để Hội nghị đạt kết quả viên mãn.

   Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn