Công văn về việc tuyên truyền ĐHĐB toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________
Số: 250/CV-HĐTS

V/v tổ chức tuyên truyền ĐHĐB toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________

Hà Nội, ngày  12  tháng  9  năm 2019

 

Kính gửi:

– Ban Thông tin truyền thông;

– Các Báo, Tạp chí và các Trang Thông tin điện tử
thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được công văn số 6904/MTTW-BTT ngày 05/9/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Để góp phần cho thành công của Đại hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Thông tin truyền thông, các Báo, Tạp chí và các Trang Thông tin điện tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau những ngày diễn ra Đại hội. Tập trung tuyên truyền sâu đậm những tin, bài, ảnh do Ban Thường trực, Văn phòng và Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN cung cấp từ Trang Thông tin điện tử MTTQVN, Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận và các kênh thông tin chính thống khác. Nêu các việc làm và các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc của Giáo hội trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc  MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trân trọng !

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, HTPCTTTr “báo cáo”;
– Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH –  TỔNG THƯ KÝ

 (đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *