Công văn: Về việc thường xuyên treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại Trụ sở GHPGVN các cấp, các chùa, tự viện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———–
Số:199/HĐTS-VP1
V/v thường xuyên treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại Trụ sở GHPGVN các cấp, tại các chùa,cơ sở tự viện.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————


Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: 

  • Ban, Viện Trung ương;
  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
  • Chùa, cơ sở tự viện.

Trong nhiều năm qua, cùng với sự hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các thông tư, thông bạch, đại đa số các Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các Chức sắc, Trụ trì và tín đồ Phật tử đều nhận thức được ý nghĩa thiêng liêng của việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN các cấp, tại các chùa, cơ sở tự viện, và tại nhà riêng tín đồ Phật tử trong các dịp lễ đặc biệt, Tết cổ truyền dân tộc, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cũng như trong các lễ hội quan trọng của Phật giáo.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tiếp tục cổ vũ, hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các chùa, cơ sở tự viện, Tăng ni, tín đồ Phật tử các địa phương thực hiện treo cờ Tổ quốc tại cơ sở và nhà riêng. Đối với trụ sở Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các cơ sở đào tạo giáo dục Phật giáo thực hiện treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo thường xuyên.

Vì sự trang nghiêm Giáo hội và truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, kính mong Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng ni, tín đồ Phật tử thực hiện nghiêm hướng dẫn này./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT TTr;
– Ban TTr. HĐTS;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– A02 (BCA);
– Ban Tôn giáo (SNV) các tỉnh,
thành phố;
– Lưu VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn