Công văn: Về việc phổ biến sử dụng logo Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————
Số: 198/HĐTS-VP1
V/v phổ biến sử dụng logo Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: 

  • Ban, Viện Trung ương;
  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
  • Báo, Tạp chí, Truyền hình, Trang mạng Phật giáo.

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Trị sự về công tác chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981-07/11/2021), ngày 20/3/2021 Hội đồng Trị sự có văn bản số 55/HĐTS-VP1 về việc phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng logo 40 năm thành lập GHPGVN. Sau 03 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 110 tác phẩm của 50 tác giả là Chư Tăng Ni, Phật tử, những người yêu mến đạo Phật trong cả nước.

Ngày 15/7/2021, Hội đồng Giám khảo do Ban Thư ký, Ban Văn hóa Trung ương, Văn phòng Trung ương Giáo hội, và các nhà chuyên môn đã lựa chọn kỹ lưỡng, phân tích chi tiết và chọn ra 01 giải Nhất của tác giả Nguyễn Minh Ngọc, số CMND: 061049580, địa chỉ: thôn 2, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; 02 giải khuyến khích: của tác giả Nguyễn Văn Ngát, sinh năm: 28/12/1976, số CMND: 049076000218, địa chỉ: 247/45A Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TPHCM và của tác giả Võ Doãn Tuấn, sinh năm: 06/02/1975, số CMND: 182122854, địa chỉ: 06 ngõ 129 Ngư Hải, phường Lê Mao, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Nghị quyết số: 243/NQ-HĐTS ngày 30/7/2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã phê chuẩn các sáng tác được giải Nhất làm logo chính thức của Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, và 02 giải khuyến khích được sử dụng trong các banner trang trí Đại lễ.

Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông báo tới Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các cơ quan báo, tạp chí, truyền hình, trang điện tử GHPGVN được biết và thống nhất sử dụng.

Trân trọng!

Nơi nhận:– Như trên;
– HTCT, PCT TTr;
– Ban TTr. HĐTS;
– Vụ PG BTGCP;
– Lưu VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝ
 Thượng tọa Thích Đức Thiện

LOGO KỶ NIỆM 40 NĂM
THÀNH LẬP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Giải Nhất:

02 Giải khuyến khích: