Công văn về việc khóa lễ Vu lan báo hiếu PL.2564-DL.2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
Số: 185/HĐTS-VP1

V/v khóa lễ Vu lan báo hiếu PL.2564 – DL.2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
– Chùa, các cơ sở tự viện trong cả nước.

Mùa Vu lan báo hiếu năm nay chuẩn bị bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp tại một số địa phương.

Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Tăng ni các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch rất nghiêm và hiệu quả của các cấp Giáo hội trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân, đồng bào Phật tử trong mùa tri ân, báo hiếu.

Ban Trị sự GHPGVN các cấp căn cứ vào thực tế tình hình dịch bệnh tại địa phương mình để có những chỉ đạo các chùa, cơ sở tự viện trong việc tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu PL.2564 – DL.2020. Tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến online, cũng như việc đăng ký cầu siêu cho cửu huyền thất tổ qua các ứng dụng trực tuyến, Phật sự Online (Pso), mạng xã hội Phật giáo Butta…của Giáo hội.

Giáo hội kêu gọi Tăng ni, Phật tử hãy thể hiện tinh thần tri ân, báo hiếu trong mùa Vu lan năm nay bằng việc tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Kính chúc Chư tôn đức Tăng ni và đồng bào Phật tử mùa Vu lan trọn niềm hiếu đạo.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– HTCT, PCT TTr;
– Thường trực HĐTS;
– Vụ PG (BTGCP);
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.