Trung ương Giáo hội tổ chức cuộc thi sáng tác Logo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————————

Số: 55/HĐTS-VP1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo)
kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 028/NQ-HĐTS, ngày 18/01/2021 của Hội đồng Trị sự tại Hội nghị kỳ 5, khóa VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức cuộc thi theo thể lệ như sau:

 1. MĐÍCH YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG THỂ HIỆN:
 2. Thể hiện được tinh thần từ bi, trí tuệ của Đạo Phật. Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.
 3. Khẳng định GHPGVN ra đời là sự kết tinh trí tuệ, truyền thống đoàn kết dân tộc, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Phản ánh và nêu bật những thành tựu to lớn của GHPGVN đã đạt được trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, phát triển tổ chức Giáo hội, chăm lo cho đồng bào Phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo phương châm: Đạo Pháp – Dân Tộc – CNXH trong suốt 40 năm hình thành và phát triển.
 4. Thể hiện chủ đề chính của Đại lễ kỷ niệm là “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và Phát triển cùng đất nước”.
 5. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA D THI:
 6. 1Tăng Ni, Phật tử, những người yêu mến Đạo Phật trong cả nướ
 7. Các tổ chức, cá nhân trong nước.

III. YÊU CU TÁC PHM D THI:

 1. Về tác phẩm dự thi:

– Logo mang tính biểu trưng cao, duy nhất, sáng tạo và không trùng lắp với bất cứ Logo nào khác.

– Logo phải gắn với dòng chữ: 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 1. Thuyết minh ý tưởng sáng tác: mỗi tác phẩm dự thi cần gửi theo một bản thuyết minh ý tưởng sáng tác trình bày ngắn gọn.
 2. Số lượng tác phẩm: mỗi tác giả có thể gửi tham gia không quá 05 tác phẩm dự thi.
 3. HÌNH THC GI TÁC PHM D THI:
 4. Các tác phẩm dự thi gửi dưới dạng file ảnh JPEG với dung lượng lớn hơn 3MB và nhỏ hơn 6MB, gửi tới địa chỉ: [email protected] với tiêu đề: “Logo 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.
 5. Trong trường hợp thực hiện gửi nhiều tác phẩm dự thi thì các tác phẩm được tải lên google.drive (đối với ảnh), sau đó gửi đường link về email của Ban Tổ chức. Trong email gửi đường link cần ghi rõ: Họ và tên tác giả, Pháp danh (nếu có), số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức thuận tiện trong liên lạc.
 6. THI HN THAM GIA D THI:
 7. 1Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/5/2021.
 8. Nơi nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243 9422427, Emai: [email protected]/ Đại đức Thích Quảng Tiếp: 0916955355.

 1. Kết quả cuộc thi sáng tác sẽ được tổ chức trao giải dự kiến vào tháng 10/2021.
 2. GII THƯỞNG:
 3. 1Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất và 02 giải khuyến khích.
 4. Giá trị giải thưởng:

– 01 giải nhất: 15.000.000 đ (Mười lăm triệu đồng) + Bằng Tuyên Dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– 02 giải khuyến khích: mỗi giải 3.000.000 đ (Ba triệu đồng) + Bằng Tuyên Dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

VII. S DNG TÁC PHM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ:

 1. Cuộc thi sáng tác Logo kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam không nhằm mục đích kinh doanh.
 2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải. Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm dự thi.
 3. Tác giả có tác phẩm dự thi phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả và các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.
 4. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tranh chấp về bản quyền tác phẩm của tác giả dự thi.

Thông tin chi tiết và cập nhật về thể lệ cuộc thi kính mời Quý vị xem thêm trên Mạng xã hội Phật giáo www.butta.vn.

Rất mong nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của Quý vị./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– HTCT, PCT TTr;
– Ban, Viện TƯ;
– BTS GHPGVN tỉnh, thành phố;
– Vụ PG, BTGCP;
– Các cơ quan, đơn vị, cá nhân;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký, đóng dấu)

Thượng tọa Thích Đức Thiện