Trung ương Giáo hội đề nghị tiếp tục tiếp nhận và điều phối Tăng Ni trẻ tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
______________
Số: 207/HĐTS-VP1
V/v tiếp tục tiếp nhận và điều phối Tăng Ni trẻ tình nguyện tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021  

Kính gửi:
– Ban, Viện Trung ương;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Qua thông tin từ Bộ Y tế, trong những ngày vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng F0 vẫn tăng cao ở Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Căn cứ vào nhu cầu của một số Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố về việc tiếp nhận đơn phát nguyện và công tác điều phối các Tăng Ni tình nguyện viên tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung đang chữa trị cho các bệnh nhân F0 nhiễm SARS-Cov-2, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tiếp tục nhận các đơn phát nguyện của Tăng Ni, Phật tử có nghiệp vụ về y tế, có đủ điều kiện theo quy định có thể phục vụ tại nơi tuyến đầu chống dịch gửi về Văn phòng 1 và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ có kế hoạch điều phối phân công phục vụ dựa trên căn cứ tiếp nhận được các yêu cầu, đề nghị từ các bệnh viện dã chiến, từ chính quyền các địa phương có nhu cầu sử dụng các tình nguyện viên, sẽ phối hợp với Ban Trị sự phân công phù hợp thực tế công việc.

Ban Trị sự cần chủ động phối hợp với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), và Sở Y tế trong trường hợp nếu các cơ sở tự viện có Tăng Ni bị nhiễm SARS-Cov-2 (F0) kịp thời điều trị và được hướng dẫn điều trị. Sử dụng các Tăng Ni tình nguyện viên đã được tập huấn để giúp đỡ các cơ sở tự viện trong quá trình chăm sóc và điều trị.

Với hạnh nguyện từ bi của người con Phật, rất mong nhận được sự phối hợp của các Ban Trị sự trong công việc phụng sự rất ý nghĩa và kịp thời này.      

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT TTr;
– Ban TTr. HĐTS;
– Lưu VP1, VP2. 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝThượng tọa Thích Đức Thiện