Thông tư: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ


Số : 67/TT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG TƯ

V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024

Kính gửi:

  •                  – Ban, Viện Trung ương;
  •                  – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII, 2022;

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Để công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2024 được triển khai, thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao trong điều hành các Phật sự quan trọng trong thời gian tới, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội như sau:

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc:

– Thời gian: Ngày 19 tháng 4 năm 2024 (tức ngày 11/3/Giáp Thìn).

– Địa điểm: Hội trường chùa Quán Sứ, Trụ sở Trung ương GHPGVN, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

– Số lượng đại biểu: dự kiến khoảng 350 đại biểu.

2. Ban, Viện Trung ưong, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam:

– Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2024 (tức ngày 17/3/Giáp Thìn).

– Địa điểm: Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

– Số lượng đại biểu: dự kiến khoảng 500 đại biểu.

 

II. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ:

1. Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự;

2. Ban, Viện Trung ương:

– Mỗi Ban, Viện Trung ương cử 05 đại biểu.

– Phân ban Ni giới Trung ương cử 10 đại biểu.

3. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố: Mỗi Ban Trị sự 10 đại biểu.

– Trưởng Ban Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban Trị sự;

– Chánh Thư ký; các Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự; Chánh, Phó Chánh Văn phòng.

4. Đại biểu khách mời đại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN, các Ban, Bộ ngành Trung ương, địa phương Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

 

III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

1. Ban Thư ký báo cáo kết quả hoạt động Phật sự Quý I/2024 và các Phật sự trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới;

2. Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 – DL.2024;

3. Công tác tổ chức An cư kết hạ PL.2568 – DL.2024;

4. Công tác chuyển đổi số và triển khai ứng dụng “Vnphattu.vn” kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về thống kê Tăng Ni, Phật tử;

5. Các nội dung công tác hành chính Giáo hội cần triển khai;

6. Phổ biến nội dung Luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua liên quan đến đất đai tôn giáo;

7. Công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Tp. Hồ Chí Minh;

8. Một số Phật sự quan trọng khác.

 

IV. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

1. Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo địa chỉ Email: [email protected] liên hệ Đại đức Thích Nguyên Chính: 0982.886848.

– Thời gian: trước ngày 10/4/2024.

2. Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội theo địa chỉ Email: [email protected] liên hệ Ni sư Liên Hòa: 0918.482504.

– Thời gian: trước ngày 15/4/2024.

3. Chư tôn đức Trưởng Ban, Viện Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cần chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động Phật sự của đơn vị mình và các kế hoạch triển khai.

Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 đạt kết quả tốt góp phần thực hiện thành công các chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban thực hiện tốt nội dung Thông tư này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Thường trực HĐTS;

– Ban Tôn giáo Chính phủ/Vụ PG;

  • SNV/BTG các tỉnh, thành phố 

– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

  

 

 

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn