Thông báo: Về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Aggajàti Dương Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

————————
TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Aggajàti Dương Nhơn
Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh

 

   Kính gửi:            – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

                              – Ban Dân vận Trung ương

                              – Ban Tôn giáo Chính phủ

                              – Bộ Công an

                              – Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng

                              – Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng.

 

          Đại lão Hòa thượng Aggajàti Dương Nhơn, Đức Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa IX; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN; Nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng; Nguyên Hiệu trưởng Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ; Trụ trì Chùa Canda Sophone Prếk On Đơk (Chùa Cần Đước), ấp Cần Đước xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

          Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 01 giờ 17 phút ngày 03 tháng 10 năm 2023 (nhằm ngày 19 tháng 8 năm Quý Mão) tại Chùa Canda Sophone Prếk On Đơk, ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Trụ thế: 93 năm;    Hạ lạp: 73 năm

          Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 13h00 ngày 03 tháng 10 năm 2023 (ngày 19 tháng 8 năm Quý Mão). Kim quan Đại lão Hòa thượng được tôn trí tại Chùa Canda Sophone Prếk On Đơk, ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

          Lễ viếng chính thức từ 13h00 ngày 03 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm Quý Mão).

          Lễ truy điệu được cử hành lúc 17h00 ngày 06 tháng 10 năm 2023 (ngày 22 tháng 8 năm Quý Mão), sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Trà tỳ trong khuôn viên Chùa Canda Sophone Prếk On Đơk.

          Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Aggajàti Dương Nhơn đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Để Lễ tang được viên mãn, kính đề nghị Quý Ban tạo điều kiện giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác tổ chức Tang lễ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn