Thông báo: V/v kỳ họp Hội nghị thường niên Kỳ 5, Khóa VIII (2017 – 2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————————
Số: 286/TB-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v kỳ họp Hội nghị thường niên Kỳ 5, Khóa VIII (2017 – 2022)
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
————————

Kính gửi: – Chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sỹ Ban Thường trực HĐTS,
Ủy viên HĐTS, Ủy viên Dự khuyết HĐTS;

– Các Ban viện Trung ương GHPGVN.

Thực hiện công văn số 6632/BNV-TGCP ngày 16/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN xin thông báo tới Chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sỹ Ban Thường trực HĐTS, Ủy viên HĐTS, Ủy viên Dự khuyết HĐTS, cùng Chư Tôn đức Ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về thời gian kỳ họp Hội nghị thường niên Kỳ 5, Khóa VIII (2017 – 2022) Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ tập trung hoàn thành chương trình trong một ngày.

Thời gian: Ngày 18/01/2021 (ngày 06/12/Canh Tý)

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN xin thông báo để Quý vị sắp xếp thời gian dự họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên
– HTCT, PCT TTr;
– Lưu: VP1, VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện