Thông báo: Tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG
——————

Số:              /TB-BNLTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022

 

Kính gửi: – Thành viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN
– Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh, thành         

Thực hiện chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2022, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, sinh hoạt tôn giáo đã trở lại bình thường, Ban Nghi lễ Trung ương phối hợp với 02 Văn phòng Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hải Phòng tổ chức Hội thảo chuyên đề Nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022 tại Tp. Hải Phòng.

– Chủ đề: Kế thừa, bảo tồn và phát huy truyền thống Nghi lễ Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

– Thời gian: Ngày 01, 02 tháng 7 năm 2022 (03, 04/6/Nhâm Dần).

– Địa điểm: Draco – Thăng Long Hotel, số 2 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.

– Thành phần tham dự: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; Ban, Viện Trung ương Giáo hội; Ban Nghi lễ Trung ương; Đại diện Ban Trị sự và Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh/thành; Khách mời Ban Dân vận TƯ, UBTW MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Nội địa – Bộ Công an, Chính quyền Tp. Hải Phòng và địa phương…

– Số lượng đại biểu: Dự kiến 250 đại biểu.

– Đại biểu đại diện Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành: 01 vị

– Đại biểu Ban Nghi lễ GHPGVN các  tỉnh, thành: 02 vị (gồm 01 vị là Ban Nghi lễ Trung ương và 01 vị Ban Nghi lễ địa phương).

Thời gian gửi danh sách Đại biểu Ban Trị sự, Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh, thành: Ngày 20/6/2022 qua Email: [email protected]

(Ban Trị sự, Ban Nghi lễ GHPGVN các tỉnh, thành phố tự lo vé máy bay cho các đại biểu tham dự, Ban tổ chức bố trí nơi ăn nghỉ và đưa đón Đại biểu từ sân bay về khách sạn).

Mọi sự liên lạc xin gọi số:

  • Hòa thượng Thích Thanh Giác: 0904 939359
  • Đại đức Thích Tục Nhân: 0913 524913
  • Thượng tọa Thích Phước Triều: 0913 946114

Nay Ban Nghi lễ Trung ương trân trọng thông báo đến chư Tôn đức thành viên Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Nghi lễ Phật giáo các tỉnh, thành được biết để tham dự.

     Trân trọng kính thông báo!

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Ban Thường trực HĐTS “để b/c”
  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
    “để biết và hỗ trợ”
  • Lưu.

TM. BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
TRƯỞNG BAN

 

Hòa thượng Thích Huệ Minh