Thông báo: Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————
Số: 144/TB-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO
Gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

– Ban, Viện Trung ương GHPGVN;

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa VIII (2017 – 2022) sẽ được tổ chức vào đầu tuần tháng 7/2021 để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 của Giáo hội.

Để có đầy đủ thông tin Phật sự tổng hợp trong báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm của toàn Giáo hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021 về Văn phòng Trung ương Giáo hội.

– Thời gian: Chậm nhất là ngày 27 tháng 6 năm 2021.

– Nơi gửi:

+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: [email protected]; 01 bản về Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh.

+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), Email: [email protected]; 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố hoan hỷ gửi báo cáo theo nội dung thông báo này trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

Bị chú :
Ban Thư ký không tập hợp thành tích Phật sự đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký, đóng dấu)

Thượng tọa Thích Đức Thiện