Thông bạch tổ chức An cư Kiết hạ – Phật lịch 2564

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________________

Số : 123  /TB-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

THÔNG BẠCH
TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ – PHẬT LỊCH 2564

Kính gửi :   BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH, THÀNH PHỐ

Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng (Tiền An cư hoặc Hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Trên tinh thần Chính phủ đã có thông báo số: 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 và Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản số: 304/TGCP-VP ngày 08/5/2020 về việc xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế – xã hội; các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương thông báo tới Ban Trị sự GHPGVN các cấp,Tăng Ni trong công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564 – DL.2020 như sau:

I. Công tác tổ chức:

 1. Việc tổ chức An cư Kiết hạ do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh) chịu trách nhiệm đăng ký với Cơ quan Nhà nước cùng cấp và ấn định địa điểm. Mỗi đơn vị GHPGVN tỉnh, thành phố có thể tổ chức từ hai điểm ACKH tập trung trở lên; Tăng, Ni an cư riêng biệt. Lưu ý việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiến hành phun khử khuẩn tại các hạ trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo không gian sinh hoạt thông thoáng cho các hành giả an cư.
  Nếu Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh ủy nhiệm cho Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện) tổ chức, đều phải thực hiện theo các quy định đã nêu.
 1. Đối với những đơn vị GHPGVN cấp tỉnh không đủ điều kiện tổ chức ACKH tập trung, có thể tổ chức liên tỉnh, thành phố. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi tổ chức ACKH liên tỉnh tiến hành thủ tục đăng ký với Cơ quan Nhà nước cùng cấp.
 2. Khuyến khích Tăng Ni an cư tại các Trường hạ tập trung (nội thiền) thực tập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hành giả an cư.
 3. Đối với những cơ sở là Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) có đông Tăng Ni tu học, muốn tổ chức An cư tại chỗ thì phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, cấp tỉnh và được Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản.
 4. Tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh có thể lồng ghép việc tổ chức khóa Bồi dưỡng Trụ trì hoặc một số công tác chuyên môn khác nhân mùa An cư Kiết hạ.
 5. Thực hiện ý kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ tại văn bản số: 304/TGCP-VP ngày 08/5/2020, đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành cần lưu ý nắm sát, theo dõi tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phương tiện tổ chức, xin ý kiến Chính quyền, kết hợp Sở Y tế và các Cơ quan liên quan tại địa phương để đảm bảo việc tổ chức An cư tập trung, vừa đáp ứng nhu cầu tu học cho Tăng Ni, vừa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19.

II. Thủ tục hành chánh:

1. Về mặt Giáo hội:

 1. Điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chịu trách nhiệm đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
 2. Điểm An cư Kiết hạ do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký với Trung ương Giáo hội.

2. Về mặt Luật pháp:

 1. Đối với những điểm ACKH tập trung cấp huyện, đăng ký với UBND cấp huyện.
 2. Đối với những điểm ACKH tập trung cấp tỉnh, thành phố đăng ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.
 3. Đối với Tăng Ni ở các tỉnh, thành khác đến xin ACKH tại các tỉnh, thành có tổ chức An cư tập trung, phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự và đăng ký tạm trú tạm vắng với Chính quyền nơi đi và nơi đến.

3. Hồ sơ xin phép :

 1. Trường hợp An cư Kiết hạ tại chỗ: Trú xứ có từ 20 vị Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni thường trú trở lên nếu an cư tại chỗ phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có: Danh sách hành giả An cư theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, năm thọ giới; Ban Chức sự, chương trình tu học. Khi được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và Ban Trị sự cấp tỉnh, thành mới được phép tổ chức.
 2. Đối với những điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức, hồ sơ đăng ký với Chính quyền gồm có: Đơn đăng ký, danh sách Ban chức sự, danh sách Ban Giảng huấn, chương trình tu học, danh sách hành giả an cư Kiết hạ theo mẫu lý lịch trích ngang (Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, giới phẩm, giáo phẩm, địa chỉ thường trú).
 3. Sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan Nhà nước, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, cấp tỉnh lập thủ tục đăng ký tạm trú với Chính quyền địa phương nơi có trường Hạ.

III.  Nội dung sinh hoạt trong 3 tháng An cư Kiết hạ:

Để đạt được mục đích của việc An cư Kiết hạ là thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tu tập Định – Huệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Ban Tổ chức các Điểm An cư tập trung cần chú trọng một số nội dung cơ bản sau đây:

 1. Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa Thiền, niệm Phật, kinh hành… giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.
 2. Tùy theo trình độ của Tăng Ni An cư từng địa phương, Ban Giảng huấn có thể trích giảng một số vấn đề trong Kinh, Luật hoặc giảng chuyên đề.
 3. Đối với những Trường hạ có nhiều vị Trụ trì và đông Tăng Ni An cư, có thể kết hợp chương trình bồi dưỡng Trụ trì và công tác hành chánh Giáo hội theo một số tài liệu như: Tài liệu liên quan đến quan điểm Trụ trì, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh…
 4. Đối với những Trường hạ có nhiều Tăng Ni trẻ An cư, nên chú trọng đến việc phát hiện những nhân tố mới trong Phật giáo, thông qua phần thực tập diễn giảng và làm báo tường.
 5. Mời đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố đến trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo và giới thiệu nội dung các bộ Luật đã được Nhà nước ban hành, nhất là Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cũng như báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.

IV. Thời gian An cư Kiết hạ:

 1. Đối với Phật giáo Bắc Tông và Hệ Khất sĩ, thời gian An cư bắt đầu vào ngày 16/04 âm lịch, kết thúc vào ngày 16/07 âm lịch. Tuy nhiên, do năm Canh Tý (2020), nhuận hai tháng 4 âm lịch, do đó thời gian An cư sẽ bắt đầu từ ngày 16/04 nhuận (07/06/2020), kết thúc ngày 16/07/âm lịch (03/09/2020).
 2. Đối với Phật giáo Nam Tông, thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 lịch (05/08/2020), kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch (31/10/2020).

V. Thời gian gửi báo cáo kết quả tổ chức An cư kiết hạ về Văn phòng TWGH:

 1. Sau khi công tác tổ chức An cư Kiết hạ đã ổn định, Quý Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành gửi danh sách Tăng Ni An cư về Văn phòng Trung ương Giáo hội và Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 2. Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ gồm có: Đơn xin an cư Kiết hạ, bản sao Giấy chứng điệp Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni do TWGH cấp, 2 ảnh màu 2×3.
 3. Thời gian gửi báo cáo kết quả công tác tổ chức An cư về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 16 tháng 6 âm lịch.
 • Các Tỉnh, Thành phố phía Bắc gởi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
 • Các Tỉnh, Thành phố phía Nam gởi về Văn phòng 2 TWGH – Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai việc tổ chức An cư KIết hạ, nếu có yêu cầu Trung ương Giáo hội hỗ trợ, đề nghị Quý Ban Trị sự có công văn gửi về Văn phòng 1, Văn phòng 2 TWGH trước ngày khai Hạ hai tuần để tiện việc sắp xếp.

Kính chúc mùa An cư Kiết hạ PL. 2564 thành tựu viên mãn./.

Nơi nhận :
– Như trên
– Ban Thường trực HĐTS “để b/c”
– HT. Chủ tịch HĐTS “để b/c”
– UBTW MTTQVN

– Ban Tôn giáo Chính phủ
– Văn phòng T.176
– VP Ban Dân Vận TW (T.78)
“để b/c”
– UBND, UBMTTQ, SNV-BTG các Tỉnh, TP

“để kính tường và giúp đỡ”
– Lưu VPI – VPII

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

(ĐÃ KÝ)

Hoà Thượng Thích Thiện Pháp

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *