Giáo chỉ: Về việc tổ chức Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
—–
Số: 22/GC-HĐCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BẠCH

Về việc tổ chức Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

Kính gửi:   – Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

                  – Ban, Viện Trung ương GHPGVN;

                  – Ban Trị sự GHPGVN các cấp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN; Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 3; Chứng minh Thiên Thai Đạo Sư Thiền Giáo Tông; Viện chủ Chùa Phật Học Xá Lợi, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Viện chủ Tổ đình Bửu Sơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bế Tre.

 

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày mùng 03 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Chùa Phật học Xá Lợi, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Trụ thế: 104 năm; Hạ lạp: 83 năm

 

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Kính đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp phối hợp tổ chức trang nghiêm trọng thể Tang lễ.

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu VP
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÁP CHỦ

 

 

 

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng