Công văn: Về việc thực hiện Giáo chỉ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————

Số: 94/HĐTS-VP1
V/v thực hiện Giáo chỉ HĐCM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Ngày 01/4/2021 Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã có Giáo chỉ số 16/GC-HĐCM về việc thực hiện nghiêm Hiến chương GHPGVN, các Nội quy, Thông tư quy định của Giáo hội về các Phật sự liên quan đến Tăng sự, nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Giáo chỉ đính kèm).

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện Giáo chỉ về quy trình, thủ tục, hồ sơ tấn phong hàng giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX; thống kê, lập danh sách chi tiết và cụ thể Chư tôn đức đã được đề nghị tấn phong tại các Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) để chính thức tấn phong tại Đại hội lần thứ IX.

Thực hiện công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 đúng với Hiến chương GHPGVN và Thông tư hướng dẫn theo quy định của Giáo hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– HTCT, PCT TTr HĐTS;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Giáo chỉ của Ban Thường trực HĐCM GHPGVN do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ấn ký