Công văn: Về việc quyên góp và hỗ trợ nhân đạo cho Sri Lanka

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————–
Số: 179/HĐTS-VP1
V/v quyên góp và hỗ trợ nhân đạo cho Sri Lanka
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:

 • Ban, viện Trung ương GHPGVN;
 • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
 • Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận được thư của Bộ Ngoại giao Sri Lanka và Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội về việc kêu gọi quyên góp và hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Sri Lankado ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có bởi các tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội đang diễn ra. Đặc biệt là tình trạng thiếu hụt trầm trọng lương thực, vật tư y tế thiết yếu, cạn kiệt thuốc men,…..

Trước tình hình khó khăn của nhân dân Sri Lanka, trong đó có chư Tăng  và Phật tử Sri Lanka, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyên góp, ủng hộ giúp đỡ người dân Sri Lanka vượt qua thời điểm khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ, tài trợ xin được gửi về:

 • Tên tài khoản: Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 • Số tài khoản: 120000000315
 • Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội
 • Nội dung chuyển ghi: ủng hộ giúp đỡ chư Tăng và Phật tử Sri Lanka

Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ kịp thời chuyển số tiền ủng hộ tới chính phủ Sri Lanka và Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội.

Thực hành lời dậy của Đức Phật và tình hữu nghị truyền thống giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Sri Lanka, rất mong nhận được sự phát tâm ủng hộ của Tăng Ni, đồng bào Phật tử.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

 • Như trên;
 • HTCT, PCT TTr (b/cáo);
 • Ban Thường trực HĐTS;
 • ĐSQ Sri Lanka tại Hà Nội;
 • Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(đã ký, đóng dấu)

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn