Công văn: Về việc gửi góp ý nội dung tu chỉnh Hiến chương GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX năm 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
——————
Số: 180/HĐTS-VP1
V/v gửi góp ý nội dung tu chỉnh Hiến chương GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

  • Ban, Viện Trung ương;
  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
  • Tăng Ni, các cơ sở tự viện.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị kỳ 5, khoá VIII Hội đồng Trị sự tại văn bản số: 028/NQ-HĐTS ngày 18/1/2021, ngày 10/3/2021 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Đến nay Văn phòng Trung ương Giáo hội đã nhận được 1 số ý kiến góp ý của các ban Trị sự và Chư tôn đức Tăng Ni.

Để có cơ sở thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung tu chỉnh Hiến chương tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tiếp tục đề nghị chư Tôn đức quan tâm đến việc góp ý nội dung tu chỉnh Hiến chương theo đề dẫn như sau:

– Những khó khăn và các vấn đề đặt ra cần giải quyết khi thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 6 hiện hành trong tu học, hành đạo, sinh hoạt và các hoạt động Phật sự.

– Các vấn đề đặt ra khi thực hiện Hiến chương có liên quan đến pháp luật Nhà nước hiện hành: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản; Luật Đất đai, hành đạo, sinh hoạt và các hoạt động Phật sự.

– Các đề xuất cho các vấn đề mới cần quy định trong Hiến chương tu chỉnh sắp tới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay và tầm nhìn định hướng trong tương lai trong các hoạt động Phật sự.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký văn bản tới 30/8/2022.

Đây là Phật sự thiết thực và ý nghĩa, rất mong nhận được sự quan tâm và tổ chức thực hiện của Quý Ban và chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Phật tử.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • HTCT, PCT TTr;
  • Ban TTr HĐTS;
  • Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(đã ký, đóng dấu)

Thượng toạ Thích Đức Thiện