Công văn về việc đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19

PSO- Hôm nay ngày 7/6/2021, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ký ban hành Công văn số 140/HĐTS-VP1 và 141/HĐTS-VP1 gửi chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS và chư Tôn đức Ủy viên, Ủy viên Dự khuyết HĐTS về việc đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 để chung tay cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội chiến thắng dịch bệnh.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———–
Số: 140/HĐTS-VP1

V/v đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

  • Chư Tôn đức thành viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

Thực hiện tinh thần cả nước chống dịch như chống giặc, chiến lược phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là 5K+vắc-xin, lấy vắc-xin là giải pháp căn cơ lâu dài, mang tính quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 để tiêm miễn phí cho toàn dân.

Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Chư tôn đức là thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đóng góp ít nhất 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) trở lên để ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19. Hãy hành động ngay lúc này chung tay cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Giáo hội từ ngày 07/6 đến ngày 30/6/2021

– Chư Tôn đức thuộc khu vực phía Bắc gửi về:

Tên tài khoản: Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số tài khoản:        120000000315

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển tiền đóng góp Quỹ Vắc-xin .

– Chư Tôn đức thuộc khu vực phía Nam gửi về:

Tên tài khoản: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số tài khoản:        110000005999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển tiền đóng góp Quỹ Vắc-xin.

Rất mong sự hoan hỷ phát tâm đóng góp của Quý Chư Tôn đức.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———–
Số: 141/HĐTS-VP1

V/v đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:    

  • Chư Tôn đức thành viên HĐTS khóa VIII;
  • Chư Tôn đức thành viên Dự khuyết HĐTS khóa VIII.

Thực hiện tinh thần cả nước chống dịch như chống giặc, chiến lược phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là 5K+vắc-xin, lấy vắc-xin là giải pháp căn cơ lâu dài, mang tính quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 để tiêm miễn phí cho toàn dân.

Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Chư tôn đức là thành viên HĐTS, Chư tôn đức là thành viên Dự khuyết HĐTS GHPGVN đóng góp ít nhất 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) trở lên để ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19. Hãy hành động ngay lúc này chung tay cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Giáo hội từ ngày 07/6 đến ngày 30/6/2021

– Chư Tôn đức thuộc khu vực phía Bắc gửi về:

Tên tài khoản: Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số tài khoản:        120000000315

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển tiền đóng góp Quỹ Vắc-xin.

– Chư Tôn đức thuộc khu vực phía Nam gửi về:

Tên tài khoản: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Số tài khoản:        110000005999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 3, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển tiền đóng góp Quỹ Vắc-xin.

Rất mong sự hoan hỷ phát tâm đóng góp của Quý Chư Tôn đức.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Ban, viện Trung ương GHPGVN;
– Ban Trị sự GHGPVN các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn