Công văn về việc cầu nguyện Quốc thái dân an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————-

Số: 30/HĐTS-VP1

V/v cầu nguyện Quốc thái dân an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Tân Sửu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————-

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;

– Các chùa, cơ sở tự viện.

Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc, khát vọng phát triển, mọi sự hanh thông trong dịp đầu xuân năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh, nhu cầu của mỗi người Việt Nam.

Tết cổ truyền dân tộc năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị toàn thể Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện Tết 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) để cầu nguyện Quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đem lại sự bình an, may mắn cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội trong năm mới Tân Sửu.

Các chùa, cơ sở tự viện, và Tăng Ni thực hiện chia nhỏ các khóa lễ cầu an làm nhiều buổi, không tập trung đông người. Không tổ chức đông tín đồ hành hương tới nhiều địa phương, nhất là các địa điểm nằm trong vùng dịch. Các khóa lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo.

Khuyến khích Tăng Ni, Phật tử ứng dụng các hình thức trực tuyến online phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân thông qua các nền tảng mạng xã hội của Giáo hội như: Giác Ngộ Online, Phật giáo.org, Phật sự Online, Mxh Butta.

Kính chúc Quý Tăng ni, Phật tử đón Tết 5K Tân Sửu nhiều niềm hỷ lạc.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– HTCT, PCT TTr;
– Ban TTr. HĐTS;
– Ban, Viện TƯ;
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝ

Đã ký 

Thượng tọa Thích Đức Thiện