Công Văn: V/v xuất hiện Thông báo giả mạo Hội đồng Trị sự kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————
Số: 129/HĐTS-VP1
V/v thông báo về việc xuất hiện Thông báo giả mạo Hội đồng Trị sự kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:  – Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang;

– Tăng Ni, Phật tử.

Trong mấy ngày nay trên mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo của Hội đồng Trị sự (giả mạo Thông báo số: 223/TB-HĐTS ngày 15/3/2023) về việc kêu gọi ủng hộ, công đức xây dựng “chùa Trường Pháp tại xã Tường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”. Kẻ giả mạo đã dùng kỹ thuật scan và photo chữ ký của Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Thượng tọa Thích Đức Thiện, scan và photo con dấu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Kẻ giả mạo đề nghị chuyển tiền ủng hộ, công đức vào tài khoản cá nhân: Trần Tuấn Anh mở tại Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và tài khoản ngoại tệ cá nhân: NGUYEN SY CUONG tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định Thông báo số: 223/TB-HĐTS ngày 15/3/2023) về việc kêu gọi ủng hộ, công đức xây dựng “chùa Trường Pháp tại xã Tường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang” là văn bản giả mạo, lừa đảo trên mạng xã hội của kẻ giả mạo.

Đề nghị Quý Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm không chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên của kẻ giả mạo, lừa đảo trên mạng xã hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên
– Ban TTTTTW;
– Lưu VP1.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TL. PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ
PHÓ TỔNG THƯ KÝ – CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu)

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn