Công văn: V/v xin ý kiến cho công tác chuẩn bị sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 7

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————
Số: 44/HĐTS-VP1

V/v xin ý kiến cho công tác chuẩn bị sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 7 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: 

  • Ban, Viện Trung ương;
  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất trong hệ thống văn bản pháp quy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong suốt 40 năm thành lập và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hiến chương đã được tu chỉnh, sửa đổi 6 lần tại các kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc và được Chính phủ phê chuẩn làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử, các tổ chức trực thuộc của Giáo hội.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 6 hiện hành được tu chỉnh tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII năm 2017. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hiến chương đã chỉ ra một số vấn đề còn chưa phù hợp với thực tiễn sinh hoạt Phật sự. Để có cơ sở thực hiện công tác chuẩn bị tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, năm 2022; Thực hiện Nghị quyết số: 028/NQ-HĐTS ngày 18/01/2021 Hội nghị kỳ 5, khóa VIII Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp cho việc tu chỉnh Hiến chương theo một số nội dung gợi ý như sau:

– Những khó khăn và các vấn đề đặt ra cần giải quyết khi thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 6 hiện hành. Các vấn đề đặt ra khi thực hiện Hiến chương theo Luật Phật chế trong tu học, hành đạo, sinh hoạt và các hoạt động Phật sự.

– Các vấn đề đặt ra khi thực hiện Hiến chương và pháp luật Nhà nước: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản; Luật Đất đai; Bộ luật Dân sự…

– Các đề xuất cho các vấn đề mới cần quy định trong Hiến chương tu chỉnh sắp tới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay và tầm nhìn định hướng trong tương lai.

Về cách thức tổ chức triển khai:

– Ban, Viện Trung ương,  Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố tổ chức lấy ý kiến từ các thành viên, Trụ trì các cơ sở tự viện, Tăng Ni, Phật tử về các vấn đề gợi ý nêu trên, và các đề xuất.

– Tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận trong thời gian An cư kết hạ PL. 2565, và các sinh hoạt Giáo hội trong điều kiện cho phép.

– Tổng hợp gửi về Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội.

– Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký văn bản tới 31/12/2021.

Đây là Phật sự thiết thực và ý nghĩa, rất mong nhận được sự quan tâm và tổ chức thực hiện của Quý Ban.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– HTCT, PCT TTr;
– Vụ PG BTGCP;
– Lưu: VP1, VP2.

TM.BAN THƯỜNG TRỰC
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

Thượng tọa Thích Đức Thiện