Công văn: V/v viết bài đóng góp về hoạt động Phật sự của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
______________
Số: 136/HĐTS-VP1

V/v viết bài đóng góp về hoạt động Phật sự của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

 

 

          Kính gửi:   ………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc sưu tập tư liệu liên quan đến các hoạt động Phật sự, hoàn thành kỷ yếu của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tây (nay là Tp. Hà Nội); Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính đề nghị Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Viện Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục đào tạo Tăng Ni, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, Cư sỹ, Phật tử, quý vị lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị học giả trí thức, quý cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương… có bài viết về những đóng góp của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Để thể hiện lòng tôn kính công lao vì Đạo pháp và Dân tộc của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN nhân kỷ niệm Đại lễ tiểu tường. Vì vậy, Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và sẻ chia của Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, Quý vị lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, Ban ngành ở Trung ương và địa phương.

Bài viết và tư liệu xin được gửi trước ngày 30/7/2022 theo địa chỉ sau:
Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Email: [email protected];

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP1.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn