Công văn: V/v tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền xuân Quý Mão – 2023

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_________________
Số: 40/HĐTS-VP1
V/v tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền xuân Quý Mão – 2023.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi:

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
– Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện.     

Lễ nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc trong dịp đầu xuân năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt Nam và đã trở thành nhu cầu tất yếu của xã hội. Tết cổ truyền Quý Mão năm nay đất nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, các chùa, cơ sở tự viện tổ chức đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và tổ chức các khóa cầu nguyện bình an cho Nhân dân.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị các chùa, cơ sở tự viện và Tăng Ni tổ chức tụng kinh cầu an và thuyết giảng về ý nghĩa luật nhân quả của Phật giáo, tạo phước đức bằng việc tránh ác, làm thiện, làm nhiều việc tốt sẽ được hưởng sự an lạc, hạnh phúc, thịnh vượng và gặp nhiều thiện duyên trong  đời sống. Khi tổ chức, thực hành các nghi lễ cầu an, phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo. Đồng thời, trong công tác tổ chức phải lưu ý tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh không đúng với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống dân tộc.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị các chùa, cơ sở tự viện không được lơ là chủ quan, tiếp tục thực hiện 2K an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Kính chúc Quý vị đón mùa xuân an lạc, hạnh phúc.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Ban Thường trực HĐTS;
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn