Công văn: V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích của Bộ Tài chính (lần 3)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————-

Số: 93/HĐTS-VP1
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích của Bộ Tài chính (lần 3).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

 

 

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Ngày 14/5/2021 Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có công văn số 115/HĐTS-VP1 đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cho ý kiến tham gia đóng góp dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích của Bộ Tài chính. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính đã có công văn số 2838/BTC-HCSN ngày 29/3/2022 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích (lần 3).

Với tư cách là người được giao quản lý, sử dụng các di tích, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, trụ trì các cơ sở tự viện là di tích các cấp thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này. Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tiếp tục  tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư lần thứ 3 này (dự thảo Thông tư đính kèm).

Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Văn phòng 1, Văn phòng 2) trước ngày 15/4/2022 để tổng hợp tham gia đóng góp với các cơ quan hữu quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– HTCT, PCT TTr HĐTS;
– Ban TTr HĐTS;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Xem dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích của Bộ Tài chính