Công văn: V/v phối hợp hoạt động truyền thông bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
______________Số: 151/HĐTS-VP1

V/v phối hợp hoạt động truyền thông bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 

 

Kính gửi: – Ban, viện Trung ương GHPGVN;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
– Các chùa, cơ sở tự viện.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Bộ Tài Nguyên và Môi trường trong hoạt động truyền thông bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Thực hành bảo vệ sinh mạng của chúng sinh là giáo lý từ bi của Phật giáo. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị các Ban, viện Trung ương, các cơ sở giáo dục đào tạo của Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức các hoạt động truyền thông, các bài giảng kêu gọi Nhân dân, Phật tử nêu cao thực hành giới không sát sinh, xâm hại động vật hoang dã. Tuyệt đối không săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. Tích cực tham gia quá trình đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VP1. 8

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện