Công văn của Hội đồng Trị sự V/v tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu dịp Tết Cổ truyền 2020

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
___________________
Số:  335/CV-HĐTS

V/v tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu dịp Tết Cổ truyền 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

 

                     Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhận được công văn số 1332/HH-TM ngày 27/11/2019 của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về việc tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu dịp Tết 2020.

Những năm qua Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã có nhiều Tăng, Ni và Phật tử đem tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội vào những dịp Tết Cổ truyền Dân tộc.

Để tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, hưởng ứng Chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết Cổ truyền và Lễ hội Xuân hồng năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phục vụ cứu chữa người bệnh, đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân địa phương tích cực tham gia hiến máu nhân đạo vì sự sống của người bệnh.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VP1.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *