Ban Hoằng pháp Trung ương thông báo họp mặt

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
——————————

Số : 029 /TB.BHPTƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO
V/v tham dự Hội nghị họp mặt và Tọa đàm
Chủ đề “Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại mới”

     Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

     Căn cứ phiên họp ngày 12/12/2020 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Tọa đàm – họp mặt chư Tăng, Ni đã Tốt nghiệp các Khóa đào tạo Giảng sư.

     Nhằm tạo sự kết nối với tất cả Tăng, Ni đã tốt nghiệp các khóa đào tạo Giảng sư cùng nỗ lực tham gia công tác Hoằng pháp, cũng như tạo cơ hội phát huy sự đóng góp của quý Tăng Ni Giảng sư trẻ. Nhằm quy hoạch nhân sự cho một số đề án công tác Hoằng pháp trong tương lai, phát huy hiệu quả đề án Hoằng pháp Online.

     Hội nghị sẽ triển khai chủ trương, quan điểm về công tác Hoằng pháp của thời đại kỷ nguyên số, để tạo sự nhất quán về công tác Hoằng pháp, thuyết giảng. Đặc biệt,  khi tham gia thuyết giảng trên mạng xã hội, công tác phản biện và hướng dẫn một số kỹ năng khi sử dụng mạng xã hội… lắng nghe ý kiến và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của Tăng Ni sau khi đã tốt nghiệp, những ý kiến về giải pháp cho công tác Hoằng pháp hiện nay.

     Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp mặt và Tọa đàm như sau:

  • Thời gian tổ chức: 01 ngày, từ 08g00 – 17g00, ngày 26/12/2020 (nhằm ngày 13/11 năm Canh Tý).
  • Chủ đề buổi họp mặt và Tọa đàm: “Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại mới”
  • Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Hội nghị Phật giáo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương (chùa Hội khánh).
  • Đại biểu tham dự: Cung thỉnh chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương, chư Tôn đức Tăng Ni BTS tỉnh, Ban Hoằng pháp và BTS Phật giáo các huyện thị tỉnh Bình Dương cùng chư Tăng Ni Khóa Thiện Hoa, Trí Thủ và các khóa cao Trung cấp giảng sư.
  • Mọi thông tin chi tiết xin hoan hỷ liên hệ qua số điện thoại: 0982760624; Zalo: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn); Hoặc địa chỉ Email: [email protected]

Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN xin Thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Hoằng Pháp Trung ương các Khóa đào tạo Giảng sư (bao gồm khóa Thiện Hoa và Khóa Trí Thủ) được liễu tri và hoan hỷ thân lâm tham dự đông đủ.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Kính chúc chư Tôn đức Pháp thể khinh an, vạn sự kiết tường.

Nơi nhận:
– HĐTS “để biết”
– Ban TT Ban HP “để biết
– Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, TP
– Lưu VP;
 

TM. BAN HOẰNG PHÁP TƯ GHPGVN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

Hòa Thượng THÍCH  BẢO NGHIÊM