Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam Nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

2017-11-09 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

---------------------

Số :  603 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);

-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;

-     Căn cứ công văn số 12/SNV-BTG ngày 26/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam;

-     Căn cứ tờ trình số 01/TTr/BTS ngày 30/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ V (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Ban Chứng minh; 48 thành viên Ban Trị sự (15 Ủy viên Thường trực, 33 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Thiện Thành làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :

- Như điều 2 "để thực hiện”

- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”

- Văn phòng T.176 - VP  T.78

- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV

  Tỉnh Quảng Nam"để biết”

- Lưu VP1 - VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

 DANH SÁCH

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

NHIỆM KỲ V (2017 - 2022)

(Theo Quyết định số : 603 /QĐ.HĐTS ngày 09/11/2017)

 

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :

                                                1. Hòa thượng Thích Thiện Duyên

                                                2. Hòa thượng Thích Hạnh Chơn

                                                3. Hòa thượng Thích Hạnh Niệm

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Thiện Thành

(Võ Ngọc Yên)

1943

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

TT. Thích Phước Minh

(Lê Thụy Kim Sơn)

1961

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

3.       

TT. Thích Hạnh Nhẫn

(Nguyễn Viết Mua)

1959

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

4.       

TT. Thích Đồng Nguyện

(Lê Công Cẩn)

1958

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

5.       

ĐĐ. Thích Viên Trừng

(Hồ Văn Bông)

1965

Phó Trưởng ban Trị sự

kiêm Chánh Thư ký

6.       

ĐĐ. Thích Viên Quán

(Phan Văn Lại)

1983

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

7.       

ĐĐ. Thích Thắng Thiện

(Đoàn Công Tùng)

1983

Phó Thư ký

8.       

ĐĐ. Thích Như Giải

(Nguyễn Đức Toán)

1967

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

 

9.       

ĐĐ. Thích Viên Tánh

(Nguyễn Văn Tình)

1973

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

 

10.  

ĐĐ. Thích Tịnh Châu

(Phạm Văn Cẩm)

1976

Trưởng ban Văn hóa

kiêm Trưởng ban Nghi lễ

11.  

ĐĐ. Thích Viên Hải

(Nguyễn Bá Hùng)

1984

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

 

12.  

ĐĐ. Thích Huệ Trí

(Lê Viết Phương)

1974

Trưởng ban Pháp chế

 

13.  

NS. Thích nữ Chúng Liên

(Lê Thị Như Hoa)

1954

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

14.  

NS. Thích nữ Nhật Tân

(Nguyễn Thị Vít)

1959

Thủ quỹ

15.  

NT. Thích nữ Giải Thiện

(Lương Thị Bê)

1953

Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

16.  

TT. Thích Đồng Mẫn

(Nguyễn Khá)

1956

Ủy viên

17.  

TT. Thích Phước Hưng

(Ngô Đĩnh Tiển)

1951

Ủy viên

18.  

ĐĐ. Thích Đồng Phước

(Nguyễn Huệ Phước)

1965

Ủy viên

19.  

ĐĐ. Thích Thông Lưu

(Nguyễn Hiếu)

1981

Ủy viên

20.  

ĐĐ. Thích Giác Tấn

(Ngô Kim Sáu)

1972

Ủy viên

21.  

ĐĐ. Thích Giác Nhẫn

(Hồ Phụng)

1975

Ủy viên

22.  

ĐĐ. Minh Đăng

(Đào Thọ)

1972

Ủy viên

23.  

ĐĐ. Thích Chánh Huệ

(Nguyễn Thanh Sơn)

1967

Ủy viên

24.  

ĐĐ. Thích Tịnh Trí

(Đoàn Anh Quân)

1980

Ủy viên

25.  

ĐĐ. Thích Viên Phước

(Nguyễn Thành Công)

1978

Ủy viên

26.  

ĐĐ. Thích Pháp Lạc

(Lương Văn Tươi)

1976

Ủy viên

27.  

ĐĐ. Thích Thông Huệ

(Nguyễn Viết Sanh)

1973

Ủy viên

28.  

ĐĐ. Thích Huệ Phát

(Lê Phước Tấn)

1969

Ủy viên

29.  

ĐĐ. Thích Chúc Minh

(Trần Thiên Hương)

1979

Ủy viên

30.  

ĐĐ. Thích Thánh Nhẫn

(Nguyễn Duy Cường)

1985

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích An Hiệp

(Nguyễn Luyện)

1983

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Đồng An

(Nguyễn Lợi)

1977

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Bảo Tuyền

(Lê Văn Hùng)

1976

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Đồng Mãn

(Phạm Tấn Sáu)

1976

Ủy viên

35.  

ĐĐ. Thích Tánh Thông

(Trần Văn Định)

1977

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Hạnh Quả

(Nguyễn Hữu Tín)

1972

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Hạnh Thông

(Võ Văn Thảo)

1970

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Quảng Hòa

(Trần Ngọc Thuận)

1981

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Chánh Niệm

(Nguyễn Thái)

1972

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích Chơn Lý

(Phạm Văn Luận)

1983

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Tâm Huy

(Nguyễn Hữu Nhựt)

1982

Ủy viên

42.  

ĐĐ. Thích Hiện Thể

(Nguyễn Bá Nhất)

1985

Ủy viên

43.  

ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

(Phạm Hai)

1955

Ủy viên

44.  

ĐĐ. Thích Nhật Thanh

(Huỳnh Trình)

1982

Ủy viên

45.  

ĐĐ. Thích Chúc Ngộ

(Lưu Đức Hạnh)

1985

Ủy viên

46.  

SC. Thích nữ Huệ Nghiêm

(Hồ Thị Mười)

1976

Ủy viên

47.  

SC. Thích nữ Hạnh Lý

(Võ Thị Diệu Huệ)

1975

Ủy viên

48.  

Cư sĩ Đồng Thanh

(Nguyễn Công Thảnh)

1958

Ủy viên

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image