Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kon Tum Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)

2017-12-25 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

---------------------

Số : 480  /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kon Tum

Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);

-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;

-     Căn cứ công văn số 1368/SNV-TG ngày 04/8/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum;

-     Căn cứ tờ trình số 75/CV/BTS ngày 10/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ V (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 01 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 39 thành viên Ban Trị sự (18 thành viên Ban Thường trực, 21 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Quảng Xả làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :

- Như điều 2 "để thực hiện”

- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”

- Văn phòng T.176 - VP  T.78

- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV

  tỉnh Kon Tum"để biết”

- Lưu VP1 - VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

 DANH SÁCH

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KON TUM

NHIỆM KỲ V (2017 – 2022)

(Theo Quyết định số: 480 /QĐ.HĐTS ngày 24/8/2017)

 

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:

                        Hòa thượng Thích Chánh Quang (Trần Văn Cầm, sinh năm 1945)     

II. THÀNH VIÊN BAN TRỊ SỰ:

A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Quảng Xả

(Nguyễn Đức Thọ)

1946

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

ĐĐ. Thích Nhuận Bảo

(Huỳnh Ngọc Quốc)

1968

Phó Trưởng ban Thường trực

 

3.       

ĐĐ. Thích Vạn Nhơn

(Mai Chức Năng)

1978

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký

 

4.       

ĐĐ. Thích Nhuận Thông

(Hà Văn Khai)

1976

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

5.       

SC. Thích nữ Diện Liên

(Trần Thị Tố Nga)

1953

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

6.       

ĐĐ. Thích Nhuận Pháp

(Nguyễn Ngọc Quý)

1976

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

 

7.       

ĐĐ. Thích Nhuận Quang

(Đoàn Hồng Nhật)

1984

Phó Thư ký Ban Trị sự,

Trưởng ban Văn hóa

8.       

ĐĐ. Thích Nhuận Trí

(Phan Văn Lanh)

1972

Trưởng ban Nghi lễ

9.       

ĐĐ. Thích Quang Hạnh

(Mai Văn Phúc)

1968

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

10.  

ĐĐ. Thích Đồng Nguyện

(Đoàn Văn Khoa)

1968

Trưởng ban Pháp chế

11.  

ĐĐ. Thích Lệ Thạnh

(Phạm Văn Cường)

1976

Trưởng ban Kiểm soát

 

12.  

ĐĐ. Thích Quảng Thành

(Nguyễn Văn Đạo)

1980

Trưởng ban Hoằng pháp

 

13.  

ĐĐ. Thích Nhuận Tâm

(Trần Nguyên Công Lý)

1983

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

14.  

ĐĐ. Thích Nhuận Tú

(Nguyễn Thanh Tuấn)

1982

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

15.  

ĐĐ. Thích Giác Bửu

(Đỗ Hữu Phước)

1964

Trưởng ban Giác dục Tăng Ni

16.  

SC. Thích nữ Liên Nhân

(Lâm Thị Ngọc Hiền)

1970

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

17.  

SC. Thích nữ Chúc Giác

(Lê Thị Luyện)

1968

Thủ quỹ Ban Trị sự

18.  

ĐĐ. Thích Giải Trí

(Nguyễn Minh)

1965

Ủy viên Thường trực

 

B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

19.  

ĐĐ. Thích Quảng Hiện

(Trần Ngọc Ẩn)

1976

Ủy viên

20.  

ĐĐ. Thích Nhuận Lực

(Phạm Đình Định)

1990

Ủy viên

21.  

ĐĐ. Thích Quảng Độ

(Trần Công Lành)

1977

Ủy viên

22.  

ĐĐ. Thích Nhuận Dương

(Hồ Ngọc Ánh)

1982

Ủy viên

23.  

ĐĐ. Thích Nhuận Văn

(Phan Văn Thi)

1988

Ủy viên

24.  

ĐĐ. Thích Nhuận Hiển

(Huỳnh Công Lý)

1989

Ủy viên

25.  

SC. Thích nữ Huệ Tâm

(Trần Thị Nghĩa)

1967

Ủy viên

26.  

SC. Thích nữ Minh Liên

(Nguyễn Thị Ngọc Vân)

1961

Ủy viên

27.  

SC. Thích nữ Liên Phúc

(Nguyễn Thị Thanh Xuân)

1963

Ủy viên

28.  

SC. Thích nữ Liên Đào

(Trần Thị Gái)

1971

Ủy viên

29.  

SC. Thích nữ Tâm Liên

(Nguyễn Thị Kim Thanh)

1967

Ủy viên

30.  

Cư sĩ Thị Hoàng

(Nguyễn Văn Tiên)

1954

Ủy viên

31.  

Cư sĩ Quảng Hương

(Đàm Thị Mai)

1955

Ủy viên

32.  

Cư sĩ Nhuận Được

(A Khuch)

1954

Ủy viên

33.  

Cư sĩ Nhuận Hoa

(Y Mưa)

1965

Ủy viên

34.  

Cư sĩ Nguyên Giáo

(Lê Hữu Khải)

1973

Ủy viên

35.  

Cư sĩ Đồng Vinh

(Đàm Văn Ca)

1957

Ủy viên

36.  

Cư sĩ Đồng Lượng

(Lê Tấn Lực)

1960

Ủy viên

37.  

Cư sĩ Quảng Nhật

(Trần Ngọc Tín)

1968

Ủy viên

38.  

Cư sĩ Nhuận Mai

(Nguyễn Thị Tuyết)

1971

Ủy viên

39.  

Cư sĩ Nhuận Đức

(Nguyễn Mãi)

1965

Ủy viên

 

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image