Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)

2018-01-14 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-----------------

Số : 011 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);

-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;

-     Căn cứ công văn số 7193/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk; 

-     Căn cứ tờ trình số 100/TTr-BTS ngày 26/12/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh; 59 thành viên Ban Trị sự (19 thành viên Ban Thường trực, 40 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Châu Quang làm Trưởng Ban Trị sự. (theo danh sách đính kèm)

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :

- Như điều 2 "để thực hiện”

- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”

- Văn phòng T.176 - VP  T.78

- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV

  tỉnh Đăk Lăk để biết”

- Lưu VP1 - VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

 

 DANH SÁCH

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK LĂK

NHIỆM KỲ VII (2017 - 2022)

(Theo Quyết định số: 011 /QĐ.HĐTS ngày 09/01/2018)

 

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 02 vị

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Giác Thanh

(Nguyễn Văn Dũng)

1937

Chứng minh Ban Trị sự

 

2.       

HT. Thích Giác Chí

(Sử Thế)

1936

Chứng minh Ban Trị sự

 

II. BAN TRỊ SỰ: 59 vị

A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ: 19 vị

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Châu Quang

(Phan Khán)

1951

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

2.       

TT. Thích Giác Tiến

(Trần Ứng)

1952

Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Pháp chế

3.       

TT. Thích Hải Thông

(Hoàng Văn Trí)

1961

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

4.       

ĐĐ. Thích Trí Minh

(Hoàng Văn Đồng)

1974

Phó Trưởng ban

kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự

5.       

ĐĐ. Thích Giác Phổ

(Lâm Sơn Đạt)

1970

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp

6.       

ĐĐ. Thích Quảng Đàm

(Đoàn Thanh Ưu)

1974

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

7.       

ĐĐ. Thích Giác Ngộ

(Nguyễn Đình Hùng)

1976

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

8.       

SC. Thích nữ Tịnh Minh

(Nguyễn Thị Minh Hà)

1971

Phó Trưởng ban Trị sự,

Ủy viên Tài chánh

9.       

ĐĐ. Thích Hải Định

(Nguyễn Hữu Nhựt)

1959

Trưởng ban Văn hóa

10.  

ĐĐ. Thích Hải Nguyện

(Trần Anh Khoa)

1980

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

11.  

ĐĐ. Thích Giác Kiến

(Võ Văn Ba)

1975

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

 

12.  

ĐĐ. Thích Nguyên Huấn

(Đỗ Anh Tuấn)

1982

Trưởng ban Thông tin Truyền thông,

Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử

13.  

ĐĐ. Thích Quảng Tuệ

(Nguyễn Đình Cương)

1977

Phó Trưởng ban Kiểm soát

14.  

ĐĐ. Thích Minh Phương

(Phan Ngọc Quý)

1971

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

15.  

ĐĐ. Thích Vạn Năng

(Đỗ Văn Cường)

1975

Phó Thư ký

16.  

NS. Thích nữ Chúc Như

(Nguyễn Thị Bình Minh)

1947

Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh

17.  

SC. Thích nữ Khánh Đức

(Nguyễn Thị Liễu Thúy)

1973

Ủy viên Thủ quỹ

18.  

ĐĐ. Thích Minh Đăng

(Nguyễn Anh Thy)

1979

Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc

19.  

Huynh trưởng Nguyên Thơ

(Ngô Đức Lộc)

1957

Ủy viên Ban Thường trực,

Đặc trách Gia đình Phật tử tỉnh

B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 40 vị

20.  

ĐĐ. Thích Nguyên Thắng

(Võ Văn Vĩnh)

1981

Ủy viên

21.  

TT. Thích Viên Trí

(Huỳnh Ngọc Hậu)

1958

Ủy viên

22.  

ĐĐ. Thích Giác Hiệp

(Nguyễn Văn Phụng)

1979

Ủy viên

23.  

ĐĐ. Thích Minh Giáo

(Hoàng Văn Thi)

1980

Ủy viên

24.  

ĐĐ. Thích Minh Lợi

(Nguyễn Văn Quý)

1975

Ủy viên

25.  

ĐĐ. Thích Tâm Từ

(Lê Trung Hậu)

1981

Ủy viên

26.  

ĐĐ. Thích Nhuận Độ

(Nguyễn Hữu Sáu)

1971

Ủy viên

27.  

ĐĐ. Thích Minh Huệ

(Lê Tiến Anh Khôi)

1982

Ủy viên

28.  

ĐĐ. Thích Pháp Huệ

(Nguyễn Bảo Định)

1977

Ủy viên

29.  

ĐĐ. Thích Nhuận Đài

(Nguyễn Văn Sơn)

1978

Ủy viên

30.  

ĐĐ. Thích Trí Nghĩa

(Lê Thành Nhân)

1968

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích Tuệ Phước

(Nguyễn Hữu Dư)

1974

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Nhuận Thông

(Dương Xuân Cường)

1981

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Đạo Quang

(Lê Hữu Thắng)

1979

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Phương Trọng

(Trương Công Trường)

1987

Ủy viên

35.  

ĐĐ. Thích Quảng Nguyện

(Nguyễn Văn Xuân)

1983

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Nhuận Thanh

(Lê Văn Thanh)

1970

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

(Nguyễn Văn Trung)

1985

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Nhuận Tài

(Hoàng Văn Tăng)

1973

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Nguyên Thân

(Dương Ngọc Vinh)

1977

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích Đạo Ứng

(Nguyễn Văn Bạch)

1968

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Trúc Thông Trụ

(Lê Phú Cừu)

1948

Ủy viên

42.      

ĐĐ. Thích Giác Quân

(Nguyễn Minh Dũng)

1974

Ủy viên

43.   

ĐĐ. Thích Giác Thăng

(Hồ Hiệp)

1971

Ủy viên

44.   

ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh

(Lê Xuân Công)

1971

Ủy viên

45.   

ĐĐ. Thích Minh Hạnh

(Lê Hữu Trường Hải)

1975

Ủy viên

46.   

ĐĐ. Thích Tâm Định

(Hồ Xuân Trung)

1983

Ủy viên

47.   

ĐĐ. Thích Quảng Vinh

(Phan Phú)

1976

Ủy viên

48.   

ĐĐ. Thích Minh Không

(Phạm Văn Sĩ)

1982

Ủy viên

49.  

ĐĐ. Thích Chơn Hạnh

(Huỳnh Đức)

1974

Ủy viên

50.  

NS. Thích nữ Lãnh Liên

(Bùi Thị Việt)

1952

Ủy viên

51.  

NS. Thích nữ Nhàn Liên

 (Lâm Thị Bích)

1959

Ủy viên

52.  

NS. Thích nữ Hiếu Liên

(Lê Thị Sen)

1969

Ủy viên

53.  

SC. Thích nữ Minh Huyền

(Lê Thị An Lộc)

1960

Ủy viên

54.  

SC. Thích nữ Như Tín

(Nguyễn Thị Hiệp)

1972

Ủy viên

55.  

SC. Thích nữ Thảo Liên

(Nguyễn Thị Kim Cúc)

1964

Ủy viên

56.  

SC. Thích nữ Mai Liên

(Lâm Thị Sương)

1968

Ủy viên

57.  

SC. Thích nữ Chơn Khiêm

(Nguyễn Thị Hoài Thương)

1975

Ủy viên

58.  

SC. Thích nữ Diệu Hòa

(Trần Thị Mỹ Lệ)

1976

Ủy viên

59.  

Huynh trưởng Nguyên Thái

(Nguyễn Thị Khỏe)

1954

Ủy viên

 

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image