Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Cà Mau Nhiệm kỳ VII (2017 – 2022)

2018-01-29 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------------

Số :  035 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Cà Mau

Nhiệm kỳ VII (2017 – 2022)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

-     Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);

-     Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;

-     Căn cứ công văn số 440/UBND-NC ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Cà Mau;

-     Căn cứ tờ trình số 03/TTr/BTS ngày 18/01/2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 53 thành viên Ban Trị sự, (trong đó 17 thành viên Ban Thường trực; 36 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Thượng tọa Thích Huệ Thành làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :

- Như điều 2 "để thực hiện”

- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”

- Văn phòng T.176 - VP  T.78

- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV

  tỉnh Cà Mau"để biết”

- Lưu VP1 - VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

 DANH SÁCH

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH CÀ MAU

NHIỆM KỲ VII (2017 – 2022)

(Theo Quyết định số:  035 /QĐ.HĐTS ngày 26/01/2018)

 

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

TT. Thích Huệ Thành

(Lê Văn Thoại)

1960

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

HT. Thạch Hà

(Thạch Hà)

1957

Phó Trưởng ban Thường trực,

Phó Trưởng ban Tăng sự

3.       

TT. Thích Phước Minh

(Phạm Minh Cầm)

1965

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Nghi lễ

4.       

TT. Thích Phước Lợi

(Trương Thanh Hùng)

1959

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

5.       

TT. Thích Phước Nguyên

(Lâm Việt Hải)

1969

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Hoằng pháp,

Trưởng ban Pháp chế

6.       

ĐĐ. Thích Minh Chánh

(Trần Ngọc Hiếu)

1966

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kiểm soát

7.       

NS. Thích nữ Phước Liễu

(Phạm Thị Liễu)

1949

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng Phân ban Ni giới

8.       

NS. Thích nữ Diệu Chánh

(Trần Ngọc Minh)

1963

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

9.       

SC. Thích nữ Diệu Giác

(Lương Thị Xuân Hương)

1970

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Văn hóa

10.  

ĐĐ. Thích Phước Hạnh

(Phạm Minh Hiếu)

1980

Chánh Thư ký Ban Trị sự

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

11.  

ĐĐ. Thích Nhuận Trí

(Nguyễn Hữu Du)

1987

Phó Thư ký Ban Trị sự

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

12.  

ĐĐ. Thích Thông Minh

(Hứa Văn Ướng)

1961

Phó Thư ký Ban Trị sự

13.  

SC. Thích nữ Diệu Quang

(Lê Thị Hồng Đào)

1971

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

14.  

ĐĐ. Thích Thiện Nguyên

(Nguyễn Văn Quân)

1977

Ủy viên Thường trực

15.  

ĐĐ. Thích Trí Nguyên

(Lê Tấn Tài)

1976

Ủy viên Thường trực

16.  

ĐĐ. Liêu Hoàng Phiên

(Liêu Hoàng Phiên)

1985

Ủy viên Thường trực

17.  

NS. Thích nữ Anh Liên

(Trần Thị Kim Hoa)

1955

Ủy viên Thường trực

 

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

18.  

ĐĐ. Hữu Ti Na

(Hữu Ti Na)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

19.  

ĐĐ. Phạm Minh Thắng

(Phạm Minh Thắng)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

20.  

ĐĐ. Thích Nhuận Phước

(Hồng Thanh Điền)

1957

Ủy viên Ban Trị sự

21.  

ĐĐ. Thích Trí Thành

(Nguyễn Văn Hòa)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

22.  

ĐĐ. Thích Thiện Phước

(Trang Sa Bo)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

23.  

ĐĐ. Thạch Đô

(Thạch Đô)

1986

Ủy viên Ban Trị sự

24.  

ĐĐ. Hữu Đắc

(Hữu Đắc)

1993

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

ĐĐ. Thích Lệ Lộc

(Lê Phước Lộc)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

ĐĐ. Thích Trí Thiện

(Phạm Hữu Giàu)

1990

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

ĐĐ. Thích Thiện Hữu

(Tô Văn Bình)

1952

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

ĐĐ. Thích Thông An

(Trương Minh Tâm)

1948

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Quảng Đăng

(Phan Văn Nhu)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Trí Huệ

(Trần Minh Á)

1972

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

NS. Thích nữ Diệu Liên

(Giang Thị Lái)

1949

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

NS. Thích nữ Như Trí

(Nguyễn Thị Hoa)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

NS. Thích nữ Như Hà

(Hồ Thị Thủy Dương)

1962

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

NS. Thích nữ Diệu Thành

(Đặng Thị Dung)

1949

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

NS. Thích nữ Diệu Tiên

(Trần Ngọc Mai)

1959

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

NS. Thích nữ Phú Liên

(Lê Thị Tám)

1963

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

SC. Thích nữ Diệu Tâm

(Nguyễn Thị Đẹp)

1969

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

SC. Thích nữ Diệu Mẫn

(Lâm Thị Kim Chi)

1971

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

SC. Thích nữ Diệu Cúc

(Đinh Thị Ngọc Bích)

1982

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

SC. Thích nữ Diệu Minh

(Huỳnh Thị Lệ Thủy)

1971

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

SC. Thích nữ Diệu Thủy

(Lý Thị Xuân Mai)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

SC. Thích nữ Diệu Tánh

(Lý Phương Tuyền)

1967

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

SC. Thích nữ Như Thanh

(Lê Kim Thu)

1969

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

SC. Thích nữ Diệu Ngân

(Trương Thị Thu Lanh)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

SC. Thích nữ Diệu Huê

(Hồ Hồng Thẩm)

1971

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

SC. Thích nữ Thảo Liên

(Phan Thị Anh Đào)

1968

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

Cư sĩ Diệu Minh

(Châu Ngọc Ánh)

1947

Ủy viên Ban Trị sự

48.  

Cư sĩ Hoa Thiện

(Đinh Thúy Hoa)

1952

Ủy viên Ban Trị sự

49.  

Cư sĩ Nhuận Hoa

(Nguyễn Thị Ánh Tuyết)

1955

Ủy viên Ban Trị sự

50.  

Cư sĩ Mã Tú Loan

(Mã Tú Loan)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

51.  

Cư sĩ Ngô Thị Ngọc Ánh

(Ngô Thị Ngọc Ánh)

1972

Ủy viên Ban Trị sự

52.  

ĐĐ. Thích Thiện Nhẫn

(Nguyễn Văn Đời)

1980

Ủy viên Ban Trị sự

53.  

ĐĐ. Thích Minh Hội

(Lâm Chí Lĩnh)

1985

Ủy viên Ban Trị sự

 

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 

 


Gửi bài viết phản hồi

No captcha image