Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII

2013-07-18 1,347

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

--------------------------

Số : 235/2013/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------------

              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

 QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v);

-Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 70 thành viên, do Hòa thượng Thích Huệ Trí làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

ĐIỀU 2 : Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Pháp chế Trung ương và quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3 "để thực hiện”

- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

- Ban TGCP, UBTWMTTQVN

- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

"để biết”

- Lưu VP1 - VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------ o0o ------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ----------

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN PHÁP CHẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

Theo Quyết định số: 235/2013/QĐ.HĐTS ngày 15 tháng 7 năm 2013

A. THƯỜNG TRỰC:

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban

HT. Thích Huệ Trí

Tp. HCM

2.

Phó Trưởng Ban Thường trực

TT. Thích Tiến Đạt

Hà Nội

3.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Huệ Tài

An Giang

4.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Lãng Huỳnh

Tp. HCM

5.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Hiển Đức

Tp. HCM

6.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thanh Trung

Bắc Ninh

7.

Phó Trưởng ban

TT. Lý Hùng

Tp. Cần Thơ

8.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Tâm Vị

Lâm Đồng

9.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Giác Đạo

TT. Huế

10.

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Tâm Đức

Thanh Hóa

11.

Chánh Thư ký

TT. Thích Giác Hiệp

Tp. HCM

12.

Phó Thư ký

kiêm Chánh Văn phòng (P. Bắc)

ĐĐ. Thích Đạo Phong

Hà Nội

13.

Phó Thư ký

kiêm Chánh Văn phòng (P. Nam)

TT. Thích Đạt Đức

Tp. HCM

14.

Phó Thư ký kiêm Thủ quỹ

NS. Thích nữ Hòa Liên

Tp. HCM

15.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Nguyên Khiết

Bình Định

16.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Minh Ngạn

Đồng Nai

17.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Tịnh Thành

Tp. HCM

18.

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Phước Nguyên

Cà Mau

19.

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

Hà Tĩnh

20.

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Tục Minh

Tp. Hải Phòng

21.

Ủy viên Thường trực

NS. Thích nữ Như Huệ

Tp. HCM

22.

Ủy viên Thường trực

Luật sư CS. Minh Châu

Hà Nội

23.

Ủy viên Thường trực

Luật sư Trương Văn Nhứt

Tp. HCM

B. ỦY VIÊN:

24.

Ủy viên

HT. Thích Huệ Tấn

Bến Tre

25.

Ủy viên

HT. Danh Lân

Kiên Giang

26.

Ủy viên

HT. Thích Giác Chí

Đak Lak

27.

Ủy viên

HT. Thích Giác Hóa

Đồng Tháp

28.

Ủy viên

TT. Tăng Xà Vong

Bạc Liêu

29.

Ủy viên

TT. Trần Văn Tha

Sóc Trăng

30.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Tuân

Bắc Ninh

31.

Ủy viên

TT. Thích Minh Nghĩa

Bình Dương

32.

Ủy viên

TT. Thích Tĩnh Cường

Bình Phước

33.

Ủy viên

TT. Thích Minh Thọ

Long An

34.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Thịnh

Nam Định

35.

Ủy viên

TT. Thích Tuệ Cuông

Ninh Bình

36.

Ủy viên

TT. Thích Phước Minh

Quảng Nam

37.

Ủy viên

TT. Thích Minh Thành

Sóc Trăng

38.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Trí

Vĩnh Long

39.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tục Huyên

Bắc Giang

40.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Ngộ

Bạc Liêu

41.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Thường

BR – VT

42.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bổn Nghĩa

Bình Thuận

43.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thông Huệ

Tp. Đà Nẵng

44.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Hiền

Đak Nông

45.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đồng Lạc

Gia Lai

46.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đức Thường

Hà Nội

47.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Tạo

Hòa Bình

48.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Bảo

Hà Nam

49.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thông Hạnh

Hậu Giang

50.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

Kiên Giang

51.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Ký

Khánh Hòa

52.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đồng Nguyện

Kon Tum

53.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bản Tiến

Lạng Sơn

54.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Dương

Lào Cai

55.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Kính

Ninh Thuận

56.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Viên Tựu

Nghệ An

57.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Hải

Phú Thọ

58.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Hội

Phú Yên

59.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Hiển

Quảng Ninh

60.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Từ Châu

Quảng Trị

61.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tắc Bạch

Tây Ninh

62.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Nghiêm

Tiền Giang

63.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Cường

Tiền Giang

64.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Quảng

Thái Nguyên

65.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Hạnh

Trà Vinh

66.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Đạo

Vĩnh Phúc

67.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Niệm Giác

Yên Bái

68.

Ủy viên

SC. Thích Đàm Trang

Thanh Hóa

69.

Ủy viên

Cư sĩ Tâm Tài

(Trần Thanh Thiện)

Quảng Ngãi

70.

Ủy viên

Cư sĩ Đinh Công Nhạ

Tuyên Quang

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH


  

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image