Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII

2013-07-18 1,980

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

--------------------------

Số : 229 /2013/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------

             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

 QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v);

-Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 92 thành viên, do Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

ĐIỀU 2 : Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3 "để thực hiện”

- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

- Ban TGCP, UBTWMTTQVN

- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

"để biết”

- Lưu VP1 - VP2.


TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

  Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

----- o0o -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ---------

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 229/2013 /QĐ.HĐTS ngày 15 tháng 7 năm 2013


A. THƯỜNG TRỰC BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG:

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban

HT. Thích Thiện Duyên

Quảng Nam

2.

Phó Trưởng ban Thường trực

HT. Thích Đạt Đạo

Tp. HCM

3.

Phó Trưởng ban Thường trực

TT. Thích Thanh Điện

Hà Nội

4.

Phó trưởng ban thường trực

TT. Thích Thiện Toàn

Tp. Đà Nẵng

5.

Phó Trưởng ban

kiêm Trưởng Phân ban CSPT

HT. Thích Thanh Hùng

Tp. HCM

6.

Phó Trưởng ban

kiêm Trưởng Phân ban PTDT

HT. Thích Thiện Trí

Tp. HCM

7.

Phó Trưởng ban

kiêm Trưởng Phân ban TTNPT

TT. Thích Phước Nghiêm

Tp. HCM

8.

Phó Trưởng ban

kiêm Trưởng Phân ban GĐPT

Cư sĩ Thiện Điều

(Nguyễn Thắng Nhu)

Thừa Thiên Huế

9.

Phó trưởng ban

phụ trách Phật tử Khất sĩ

TT. Thích Giác Nhân

Tiền Giang

10.

Phó trưởng ban

phụ trách Phật tử người Hoa

TT. Thích Duy Trấn

Tp. HCM

11.

Phó trưởng ban

phụ trách Phật tử Nam tông Kinh

HT. Thích Hộ Chánh

Tp. HCM

12.

Phó trưởng ban

phụ trách PT Nam tông Khmer

HT. Lý Xa Muoth

Bạc Liêu

13.

Phó trưởng ban

phụ trách Phật tử hải ngoại

ĐĐ. Thích Minh Xuân

Hà Nội

14.

Phó trưởng ban

phụ trách Ban bảo trợ phía Nam

HT. Thích Thanh Sơn

Tp. HCM

15.

Phó trưởng ban

phụ trách Ban bảo trợ phía Bắc

HT. Thích Thanh Hưng

Hà Nội

16.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Khế Chơn

Thừa Thiên Huế

17.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Nguyên Quang

Khánh Hòa

18.

Phó Trưởng ban

HT. Chau Ty

An Giang

19.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thanh Giác

Tp. Hải Phòng

20.

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Quảng Truyền

Lạng Sơn

21.

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký

TT. Thích Chơn Không

Tp. HCM

22.

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Bắc)

ĐĐ. Thích Chân Tín

Lào Cai

23.

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Nam)

ĐĐ. Thích Quảng Tiến

Tp. HCM

24.

Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng (phụ trách phía Nam)

SC. Thích nữ Nguyên Hoa

BR – VT

25.

Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng (phụ trách phía Bắc)

Cư sĩ Diệu Nhân

(Nguyễn Thị Xuân Loan)

Hà Nội

26.

Thủ quỹ (phía Nam)

HT. Thích Minh Trí

Tp. HCM

27.

Thủ quỹ (phía Bắc)

SC. Thích Nữ Tịnh Quán

Hà Nội

28.

Ủy viên Tài chính (phía Nam)

TT. Thích Truyền Tứ

Tp. HCM

29.

Ủy viên Tài chính (phía Bắc)

ĐĐ. Thích Thanh Toàn

Vĩnh Phúc

30.

Ủy viên Kiểm soát

ĐĐ. Thích Tâm Hoan

Hà Nội

31.

Ủy viên Kiểm soát

ĐĐ. Thích Thanh Bảo

Tp. Đà Nẵng

32.

Ủy viên Kiểm soát

ĐĐ. Thích Minh Vũ

Bình Dương

33.

Ủy viên thường trực

TT. Thích Từ Nghiêm

Tp. Đà Nẵng

34.

Ủy viên thường trực

TT. Thích Như Giải

Quảng Nam

35.

Ủy viên thường trực

TT. Thích Viên Giác

Tp. HCM

36.

Ủy viên thường trực

ĐĐ. Thích Thiện Thật

Tp. HCM

37.

Ủy viên thường trực

ĐĐ. Thích Trung San

Tp. HCM

38.

Ủy viên thường trực

Cư sĩ Tâm Duệ

(Nguyễn Đức Châu)

Tp. HCM

 

B. ỦY VIÊN:

39.

Ủy viên

HT. Thích Nguyên Huệ

Bình Định

40.

Ủy viên

HT. Thích Thiện Tài

Tp. Cần Thơ

41.

Ủy viên

HT. Thích Giác Chí

Đak Lak

42.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Hỷ

An Giang

43.

Ủy viên

TT. Thích Quảng Thới

Bạc Liêu

44.

Ủy viên

TT. Thích Tâm Huệ

Bến Tre

45.

Ủy viên

TT. Thích Huệ Tâm

Đồng Nai

46.

Ủy viên

TT. Thích Huệ Minh

Đồng Tháp

47.

Ủy viên

TT. Thích Quảng Châu

Gia Lai

48.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Minh

Nam Định

49.

Ủy viên

TT. Thích Trừng Nghị

Quảng Ngãi

50.

Ủy viên

TT. Thích Quảng Thiện

Quảng Trị

51.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Thạnh

Sóc Trăng

52.

Ủy viên

TT. Thích Lệ Lạc

Vĩnh Long

53.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Thông

BR – VT

54.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Ánh

Bắc Giang

55.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Hưng

Bắc Ninh

56.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Thanh

Bình Phước

57.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc

Bình Thuận

58.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Phương

Cao Bằng

59.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nhuận Thái

Đak Nông

60.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Quang

Hà Tĩnh

61.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Nghị

Hậu Giang

62.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Thịnh

Hòa Bình

63.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Khuê

Hưng Yên

64.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nhật Hiếu

Khánh Hòa

65.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Trí

Kiên Giang

66.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nhuận Thông

Kon Tum

67.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Tâm

Lâm Đồng

68.

Ủy viên

ĐĐ. Thích An Nhựt

Long An

69.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Hương

Nghệ An

70.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Tạng

Ninh Thuận

71.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Nguyện

Phú Thọ

72.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tịnh Đức

Quảng Nam

73.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Hiển

Quảng Ninh

74.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nghiêm Đạo

Tây Ninh

75.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Bản

Thái Bình

76.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nhuận Đức

Tiền Giang

77.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Nhựt

Trà Vinh

78.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Kiến Nguyệt

Vĩnh Phúc

79.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Đồng

Hà Nội

80.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Di Sơn

Hà Nội

81.

Ủy viên

NS. Thích Đàm Minh

Hà Nam

82.

Ủy viên

NS. Thích Đàm Thành

Thanh Hóa

83.

Ủy viên

SC. Thích Đàm Quy

Ninh Bình

84.

Ủy viên

SC. Thích nữ Quảng Toàn

Phú Yên

85.

Ủy viên

SC. Thích nữ Thanh Nhàn

Thái Nguyên

86.

Ủy viên

SC. Thích Nữ Chân Hiền

Tuyên Quang

87.

Ủy viên

SC. Thích Đàm Phương

Yên Bái

88.

Ủy viên

SC. Thích Đàm Vân

Hà Nội

89.

Ủy viên

Cư sĩ Trần Cao Đông

Bắc Kạn

90.

Ủy viên

Cư sĩ Nguyễn Văn Triệu

Cà Mau

91.

Ủy viên

Cư sĩ Nguyễn Bá Hoàng

Quảng Bình

92.

Ủy viên

Cư sĩ Vũ Xuân Tĩnh

Lào Cai

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

 

 


Gửi bài viết phản hồi

No captcha image