Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII

2013-07-17 2,576

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------------

Số : 228 /2013/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------------

                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)


CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v);

-Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 90 thành viên, do Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

ĐIỀU 2 : Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương và quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3 "để thực hiện”

- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

- Ban TGCP, UBTWMTTQVN

- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

"để biết”

- Lưu VP1 - VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN GIÁO DỤC TĂNG NI TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 228 /2013/QĐ.HĐTS ngày 15 tháng 7 năm 2013

I. BAN TƯ VẤN:

1. Hòa thượng Danh Nhưỡng

2. Hòa thượng Thích Trí Quảng

3. Hòa thượng Thích Từ Thông

4. Hòa thượng Thích Thiện Tâm

5. Hòa thượng Thích Giác Quang.

 II. THƯỜNG TRỰC BAN GIÁO DỤC TĂNG NI TRUNG ƯƠNG:

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban

HT. Thích Chơn Thiện

Thừa Thiên Huế

2.

Phó Trưởng Ban Thường trực

HT. Thích Giác Toàn

Tp. HCM

3.

Phó Trưởng ban Thường trực

TT. Thích Thanh Quyết

Quảng Ninh

4.

Phó Trưởng ban đặc trách Thanh tra khu vực miền Nam

HT. Thích Thiện Pháp

Tp. HCM

5.

Phó Trưởng ban đặc trách Thanh tra khu vực miền Trung

HT. Thích Đức Thanh

Thừa Thiên Huế

6.

Phó Trưởng ban đặc trách Thanh tra khu vực miền Bắc

TT. Thích Thanh Đạt

Hà Nội

7.

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký

TT. Thích Phước Đạt

Tp. HCM

8.

Phó Trưởng ban kiêm Phó Thư ký

TT. Thích Nguyên Thành

Thừa Thiên Huế

9.

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Sau Đại học

TT. Thích Minh Thành

Tp. HCM

10.

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Đại học và Cao đẳng

TT. Thích Nhật Từ

Tp. HCM

11.

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Trung cấp

TT. Thích Viên Trí

Tp. HCM

12.

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Sơ cấp

TT. Thích Nguyên Đạt

Thừa Thiên Huế

13.

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Phật giáo Nam tông Khmer

TT. Danh Lung

Tp. HCM

14.

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Phật giáo Nam tông Kinh

TT. Thích Bửu Chánh

Đồng Nai

15.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thanh Giác

Tp. Hải Phòng

16.

Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Minh Tiến

Hà Nội

17.

Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Đạo Hiển

Quảng Ninh

18.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Thiện Sanh

Sóc Trăng

19.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Pháp Chiếu

Lâm Đồng

20.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Nhật Quang

Đồng Nai

21.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Huệ Tài

An Giang

22.

Ủy viên Thường trực

HT. Danh Đổng

Kiên Giang

23.

Ủy viên Thường trực

HT. Lý Sa Muoth

Bạc Liêu

24.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Quảng Hiển

BR – VT

25.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Minh Thông

Khánh Hòa

26.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Trí Thắng

Quảng Ngãi

27.

Ủy viên Thường trực

HT. Thạch Sên

Trà Vinh

28.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Huệ Minh

Tiền Giang

29.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Nguyên Giác

Tp. HCM

30.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Nhựt Tấn

Bến Tre

31.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Từ Tánh

Tp. Đà Nẵng

32.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thiện Toàn

Tp. Đà Nẵng

33.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Kiên Tuệ

Thừa Thiên Huế

34.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Tâm Minh

Tp. HCM

35.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Giác Dũng

Tp. HCM

36.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Đồng Văn

Tp. HCM

37.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thọ Lạc

Nghệ An

38.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Tiến Đạt

Hà Nội

39.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Dũng

Hải Dương

40.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Đạo Quang

Quảng Ninh

41.

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Hạnh Bình

Tp. HCM

42.

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Minh Tín

Hà Nội

43.

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Quang Thạnh

Tp. HCM

44.

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Lâm Đồng

45.

Ủy viên Thường trực

Cư sĩ Lương Gia Tĩnh

Hà Nội

 III. ỦY VIÊN:

46.

Ủy viên

HT. Thích Thiện Đức

Tp. HCM

47.

Ủy viên

HT. Thích Tâm Tường

Gia Lai

48.

Ủy viên

HT. Thích Phước Tú

Đồng Nai

49.

Ủy viên

TT. Thích Phước Minh

Quảng Nam

50.

Ủy viên

TT. Thích Nguyên Đức

Phú Yên

51.

Ủy viên

TT. Thích Minh Trí

Vĩnh Phúc

52.

Ủy viên

TT. Thích Giác Trí

Tp. HCM

53.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Ân

Hà Nội

54.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Dũng

Bắc Ninh

55.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Năng

Đồng Tháp

56.

Ủy viên

TT. Thích Tăng Định

Tp. HCM

57.

Ủy viên

TT. Sơn Ngọc Huynh

Vĩnh Long

58.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Hạnh

Tp. HCM

59.

Ủy viên

TT. Thích Minh Thọ

Long An

60.

Ủy viên

TT. Thích Minh Hạnh

Sóc Trăng

61.

Ủy viên

TT. Danh Phản

Kiên Giang

62.

Ủy viên

TT. Thích Giác Duyên

Gia Lai

63.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

Kiên Giang

64.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chơn Phát

Bình Dương

65.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Quang

Ninh Bình

66.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đồng Huệ

Hưng Yên

67.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Viên Quang

An Giang

68.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Tâm

Lâm Đồng

69.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

Hà Tĩnh

70.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Đạo

Hà Nam

71.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Chí

Bạc Liêu

72.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đồng Thành

Bình Định

73.

Ủy viên

ĐĐ. Danh Bá Tính

Tp. HCM

74.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

Tp. HCM

75.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Thành

Hậu Giang

76.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Thành

Thái Bình

77.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

BR – VT

78.

Ủy viên

ĐĐ. Thạch Nê

Bình Phước

79.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Ngộ

Phú Thọ

80.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Minh

Thanh Hóa

81.

Ủy viên

NS. Thích nữ Như Đức

Đồng Nai

82.

Ủy viên

NS. Thích nữ Huệ Liên

Tp. HCM

83.

Ủy viên

NS. Thích nữ Tín Liên

Tp. HCM

84.

Ủy viên

NS. Thích nữ Tịnh Vân

Tp. HCM

85.

Ủy viên

NS. Thích nữ Tuệ Liên

Tp. HCM

86.

Ủy viên

NS. Thích nữ Viên Nhã

Tp. HCM

87.

Ủy viên

SC. Thích nữ Minh Thông

Thừa Thiên Huế

88.

Ủy viên

SC. Thích nữ Huyền Dung

Thừa Thiên Huế

89.

Ủy viên

SC. Thích nữ Tuệ Châu

Tp. HCM

90.

Ủy viên

SC. Thích nữ Như Nguyệt

Tp. HCM

91.

Ủy viên

SC. Thích nữ Liễu Pháp

BR – VT

92.

Ủy viên

SC. Thích Đàm Ngọc

Nam Định

 

IV. BAN BẢO TRỢ:

93.

Trưởng ban

Cư sĩ Phạm Nhật Vũ

Hà Nội

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

 

 


 

 

 

 

 


Gửi bài viết phản hồi

No captcha image