BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

2013-07-09 18,162

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

------------------------------------------

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

1.Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Phổ Tuệ

2.Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Trí Tịnh

3.Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Sam

4.Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích(Viên tịch)

 

5.Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Danh Nhưỡng

6.Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Giác Nhường

7.Phó Pháp Chủ : Hoà thượng Dương Nhơn

8.Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Hiển Pháp

9.Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Đức Nghiệp

10.Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Thiện Bình

11.Phó Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Đức Phương

12.Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Dũng

13.Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Hiển Tu

14.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Đàm

15.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Dục

16.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Minh(Đà Nẵng)

17.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn(Bình Định)

18.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Giác

19.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Tường

20.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Đạt Đồng

21.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Kim Sa Rinh

22.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Sơn Khune

23.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Chau Ty

24.Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Dũng(Viên tịch).

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image