Phật học » Triết học

Trí tuệ trong đạo Phật
Trí tuệ trong đạo Phật
Mục đích của Đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc....
Xem chi tiết »
Tấm lòng bao dung
Tấm lòng bao dung
Trí tuệ con người làm nên tất cả. Là đệ tử Phật, phải phát huy trí tuệ và thâm nhập pháp, chuyển các pháp trở thành Phật pháp.
Xem chi tiết »