Phật học » Luật tạng

LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG
LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ba môn học, Giới học, Định học và Tuệ học, được gọi là “Tam vô lậu học”. Lậu nghĩa là phiền não, nương vào Tam học mà đoạn trừ được phiền não, siêu phàm nhập thánh, nên gọi là “Tam vô lậu học”...
Xem chi tiết »