Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội

Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Một số thành quả bước đầu của Giáo hội chúng tôi trong sự nghiệp biến phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”...
Xem chi tiết »
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hiến chương này gồm có 11 chương và 48 điều được Đại hội Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam...
Xem chi tiết »
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV
Đại hội Giáo hội quan tâm đến việc tăng cường hiệu năng quản lý, đạo đức kỷ cương ...
Xem chi tiết »
Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III của GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV
Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III của GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV
Có được những thành tựu đó là do Giáo hội có đường hướng đúng đắn, phù hợp với Đạo pháp, Dân tộc ...
Xem chi tiết »
Chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV của GHPGVN
Chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV của GHPGVN
Xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu....
Xem chi tiết »
Báo cáo hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ III của Hội đồng Trị sự GHPGVN
Báo cáo hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ III của Hội đồng Trị sự GHPGVN
Trong niềm tin tưởng ở trí tuệ, từ bi, vô uý và tinh tấn, ở tinh thần yêu nước, đoàn kết hòa hợp của Phật giáo...
Xem chi tiết »